23 iunie 2024

Dispozitia nr. 160/21.02.2019

R O M Â N I A
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI

DISPOZIŢIA NR. 160
DIN 21.02.2019
privind convocarea Consiliului Local Buhuşi în şedinţă ordinară

Primarul oraşului Buhuşi, judeţul Bacău;
Având în vedere:
– prevederile art. 39, art. 68, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. a din Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001 – republicată şi modificată

DISPUNE:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local Buhuşi în şedinţă ordinară ce va avea loc în data de 28.02.2019, ora 14.00, la sediul instituţiei din str. Republicii, nr. 5, cu următoarele proiecte pe Ordinea de zi:
Punctul 1. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind efectuarea lunară a acţiunilor şi lucrărilor de interes local de către persoanele beneficiare de ajutor social de pe raza oraşului Buhuşi pe anul 2019 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pe anul 2019 a unui număr de 14 (paisprezece) contribuabili – persoane fizice care au executat reabilitarea termică a locuinţelor în anul 2018 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 3. Proiect de Hotărâre privind scăderea din evidenţele fiscale a unor debite de plată (amenzi circulație, amenzi și alte sancțiuni) pentru contribuabilii – persoane fizice, decedate în cursul anilor 2014 – 2019 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 4. Proiect de Hotărâre privind mandatarea Primarului Orașului Buhuși ca evaluator al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului orașului Buhuși, precum şi ale Șefului Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Buhuși, pentru activitatea desfăşurată în anul 2018- inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 5. Proiect de Hotărâre privind actualizarea componenţei comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe devenite disponibile din fondul locativ de stat al orașului Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 6. Proiect de Hotărâre privind actualizarea componenţei Comisiei Sociale de Analiză și Evaluare a cererilor de locuințe ANL din orașul Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 7. Proiect de Hotărâre privind actualizarea componenţei comisiei în vederea vânzării locuințelor construite prin ANL din orașul Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 8. Proiect de Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă cu strigare, organizată în condițiile legii, a spațiului identificat sub denumirea de „Chioșc”, în suprafață construită de 21 mp, situat în incinta Spitalului Orășenesc Buhuși, str. Văioagă, nr. 3, aflat în domeniul public al orașului Buhuși, precum și întocmirea documentației de evaluare a acestui spațiu – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii şi Organigramei Spitalului Orăşenesc Buhuşi pentru anul 2019 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 10. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul IV 2018 și pe întreg anul 2018 al Spitalului Orășenesc Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 11. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul IV 2018 și pe întreg anul 2018 al Școlii Gimnaziale ,,Mihail Andrei” Buhuşi – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 12. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul IV 2018 și pe întreg anul 2018 al Școlii Gimnaziale ,,Ștefan cel Mare” Buhuşi – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 13. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul IV 2018 și pe întreg anul 2018 al Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu” Buhuşi – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 14. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul IV 2018 și pe întreg anul 2018 al Clubului Sportiv ,,Handbal Club” Buhuşi – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 15. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul IV 2018 și pe întreg anul 2018 al Liceului Teoretic ,,Ion Borcea” Buhuşi – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 16. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate în cadrul Complexului de Servicii Comunitare din cadrul Direcției de Asistență Socială Buhuși și administrate și finanțate din bugetul local pe anul 2019- inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 17. Proiect de Hotărâre privind modificarea condițiilor și termenelor impuse prin contractul de concesiune nr. 23817/26.07.2018 a terenului în suprafață de 32,00 mp, situat în intravilanul orașului Buhuși, str. Republicii, Nr.1, în imediata vecinătate a clădirii proprietatea numiților ILISEI OANA- DANIELA (fostă DEDIU OANA- DANIELA) și ILISEI RĂZVAN-GABRIEL, în vederea extinderii spațiului comercial- inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 18. Diverse.

Art.2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
Ing. VASILE ZAHARIA

Avizat pentru legalitate,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

print