18 mai 2024

Dispoziția nr. 177/4.02.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI

DISPOZIŢIA
NR. 177 din 14.02.2020
privind convocarea Consiliului Local Buhuşi în şedinţă extraordinară

Primarul oraşului Buhuşi, județul Bacău – ing Vasile Zaharia;
Având în vedere:
– prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local Buhuşi în şedinţă extraordinară ce va avea loc în data de 19.02.2020, ora 14.00, la sediul instituţiei din str. Republicii, nr. 5, cu proiectul ordinii de zi prevăzut în anexa la prezenta dispoziție.

Art.2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată, potrivit legii, prin grija Secretarului general al UAT Orașul Buhuși, persoanelor și autorităților interesate, precum şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL UAT,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Anexă la Dispoziția Primarului Orașului Buhuși nr. 177 din 14.02.2020

PROIECT ORDINE DE ZI

1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2020 – prin bugetul local – al Liceului Teoretic ,,Ion Borcea” Buhuși şi estimat pe anii 2021-2023 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2020 – venituri proprii și autofinanțate – al Liceului Teoretic ,,Ion Borcea” Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși;
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2020 – prin bugetul local – al Şcolii Gimnaziale ,,Mihail Andrei” Buhuşi şi estimat pe anii 2021-2023 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2020 – venituri proprii și autofinanțate – al Școlii Gimnaziale ,,Mihail Andrei” Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși;
5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2020 – prin bugetul local – al Şcolii Gimnaziale ,,Ştefan cel Mare” Buhuşi şi estimat pe anii 2021-2023- inițiator Primarul orașului Buhuși;
6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2020 – venituri proprii și autofinanțate – al Școlii Gimnaziale “Ștefan cel Mare” Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși;
7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2020 – prin bugetul local – al Şcolii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu” Buhuşi şi estimat pe anii 2021-2023 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
8. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2020 – venituri proprii și autofinanțate – al Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu” Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși;
9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2020 – venituri proprii și subvenții – al Clubului Sportiv Orășenesc Buhuși și estimat pe anii 2021-2023 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
10. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului „Prof. dr. Eduard Apetrei” Buhuşi şi estimat pe anii 2021-2023 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
11. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul IV 2019 al Spitalului „Prof. dr. Eduard Apetrei” Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși;
12. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Buhuşi pentru anul 2020 si estimat pe anii 2021-2023 – inițiator Primarul orașului Buhuși.

PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL UAT,
Cons. Jur. OANA MIHAI

print