23 octombrie 2021

Dispoziția nr. 183/21.02.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI

DISPOZIŢIA
NR. 183 din 21.02.2020
privind convocarea Consiliului Local Buhuşi în şedinţă ordinară

Primarul oraşului Buhuşi, județul Bacău – ing Vasile Zaharia;
Având în vedere:
– prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local Buhuşi în şedinţă ordinară ce va avea loc în data de 27.02.2020, ora 14.00, la sediul instituţiei din str. Republicii, nr. 5, cu proiectul ordinii de zi prevăzut în anexa la prezenta dispoziție.

Art.2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată, potrivit legii, prin grija Secretarului general al UAT Orașul Buhuși, persoanelor și autorităților interesate, precum şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL UAT,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Anexă la Dispoziția Primarului Orașului Buhuși nr. 183 din 21.02.2020

PROIECT ORDINE DE ZI

1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate în cadrul Complexului de Servicii Comunitare, din cadrul Direcției de Asistență Socială Buhuși, și administrate și finanțate din bugetul local pe anul 2020 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
2. Proiect de Hotărâre privind însuşirea documentaţiei de evaluare nr. 1163/14.01.2020 și a documentaţiei de cadastru nr. 64639, de notare în Cartea Funciară, de publicitate imobiliară, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 36537/21.11.2019, a bunului imobil – teren în suprafață de 179,74 mp, situat în Buhuşi, str. Ion Borcea, nr. 3, precum și aprobarea documentației de atribuire aferentă vânzării acestuia prin metoda licitației publice deschise cu ofertă în plic sigilat – inițiator Primarul orașului Buhuși;
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea întocmirii documentaţiilor de dezlipire în două loturi și evaluarea bunului imobil Lot 7, alcătuit din: teren cu nr. cad. 61726 ac, în suprafață de 17.729,00 mp, și bunurile imobile: clădire în suprafață de 89,00 mp, clădire în suprafață de 703,00 mp, hală industrială în suprafață de 2.232,00 mp și hală producție în suprafață de 1.008,00 mp, situate în intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Libertăţii, nr. 36 (Platforma industrială Buhuşi) în vederea vânzării directe cât și prin metoda licitației publice deschise cu ofertă în plic sigilat- inițiator Primarul orașului Buhuși;
4. Proiect de Hotărâre privind însuşirea documentaţiei de evaluare nr. 5827/13.02.2020 și a documentaţiei de cadastru nr. 65083, de notare în Cartea Funciară, de publicitate imobiliară, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 1553/16.01.2020, a bunului imobil – teren în suprafață de 595 mp, situat în Buhuşi, str. 1 Mai, precum și aprobarea documentației de atribuire aferentă vânzării acestuia prin metoda licitației publice deschise cu ofertă în plic sigilat – inițiator Primarul orașului Buhuși;
5. Proiect de Hotărâre privind punerea la dispoziţia proiectului ” Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Bacău în perioada 2014-2020”, a terenului necesar pentru construcţia şi extinderea noilor investiţii aferente acestuia- inițiator Primarul orașului Buhuși;
6. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a activităţii Cimitirului Central aflat în subordinea Consiliului Local Buhuşi – inițiator Primarul orașului Buhuși;
7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul IV 2019 al Clubului Sportiv Orășenesc Buhuşi – inițiator Primarul orașului Buhuși;
8. Proiect de Hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pe anul 2020 a unui număr de 14 (paisprezece) contribuabili – persoane fizice care au executat reabilitarea termică a locuinţelor în anul 2019 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
9. Proiect de Hotărâre privind scăderea din evidenţele fiscale a unor debite de plată (amenzi și alte sancțiuni) pentru contribuabilii – persoane fizice, decedate în cursul anului 2019- inițiator Primarul orașului Buhuși;
10. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul IV 2019 al Liceului Teoretic ,,Ion Borcea” Buhuşi – inițiator Primarul orașului Buhuși;
11. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2020 – prin bugetul local – al Liceului Teoretic ,,Ion Borcea” Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși;
12. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2020 – venituri proprii și autofinanțate – al Liceului Teoretic ,,Ion Borcea” Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși;
13. Proiect de Hotărâre privind acceptarea donației microbuzului școlar oferit de către Fundaţia Terre des hommes – Elveţia în baza Anexei nr. 1 la Acordul de Asociere nr. 3811/03.06.2019 în vederea implementării proiectului „Suport pentru infrastructura socială, de sănătate şi educaţie”- inițiator Primarul orașului Buhuși;
14. Informare privind activitatea desfășurată de Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Buhuși în anul 2019.
15. Diverse.

PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL UAT,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Print