20 aprilie 2024

Dispozitia nr. 231/08.03.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI

DISPOZIŢIA
NR. 231 din 08.03.2019
privind convocarea Consiliului Local Buhuşi în şedinţă extraordinară

Primarul oraşului Buhuşi, județul Bacău – ing Vasile Zaharia;
Având în vedere:
– prevederile art. 39, art. 68 şi art. 115, alin. 1, lit. a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 – republicată şi modificată

DISPUNE:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local Buhuşi în şedinţă extraordinară ce va avea loc în data de 14.03.2019, ora 14.00, la sediul instituţiei din str. Republicii, nr. 5, cu următoarele proiecte pe Ordinea de zi:
Punctul 1. Proiect de Hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului „Reabilitarea termică a clădirilor Spitalului Orășenesc Buhuși”, cod SMIS 114077- inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 2. Proiect de Hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului „Reabilitare, modernizare și extindere construcție existentă și schimbare destinație în gradiniță cu patru săli de grupă în Orașul Buhuși, județul Bacău”- inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 3. Proiect de Hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului „Construire grădiniță cu două săli de grupă în Orașul Buhusi, județul Bacău” – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 4. Proiect de Hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare școala gimnazială nr. 2 din orașul Buhuși, județul Bacău”- inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea înființării unei autogări, proprietate privată, care să deservească transportul public de persoane, amplasată în Buhusi, strada Libertății, nr. 36, în vederea obținerii licenței pentru activități conexe transportului rutier de catre S.C. ALEXDOMAT S.R.L.- inițiator Primarul orașului Buhuși.

Art.2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

Avizat pentru legalitate,
SECRETARUL ORAŞULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

print