1 martie 2024

Dispoziția nr. 232/06.03.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI

DISPOZIŢIA
NR. 232 din 06.03.2020
privind convocarea Consiliului Local Buhuşi în şedinţă extraordinară

Primarul oraşului Buhuşi, județul Bacău – ing Vasile Zaharia;
Având în vedere:
– prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local Buhuşi în şedinţă extraordinară ce va avea loc în data de 11.03.2020, ora 09.00, la sediul instituţiei din str. Republicii, nr. 5, cu proiectele ordinii de zi prevăzute în anexa la prezenta dispoziție.
Art.2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată, potrivit legii, prin grija Secretarului general al UAT Orașul Buhuși, persoanelor și autorităților interesate, precum şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL UAT,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Anexă la Dispoziția Primarului Orașului Buhuși nr.232 din 06.03.2020

PROIECTE ORDINE DE ZI

1. Proiect de Hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului „Reabilitarea termică a clădirilor Spitalului Orășenesc Buhuși”, cod SMIS 114077 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea caietelor de sarcini necesare achizițiilor de întocmire DALI , expertiză tehnică și audit energetic pentru proiectul „Reabilitarea termică a clădirii ambulatoriului spitalului pr.dr. Eduard Apetrei Buhuși” – inițiator Primarul orașului Buhuși;
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini aferent documentaţiei de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect execuţie lucrări de „Construire Capelă mortuară” – inițiator Primarul orașului Buhuși;
4. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Buhuși, precum și modificarea programului de investiții al Consiliului Local Buhuși pe anul 2020 – inițiator Primarul orașului Buhuși;

PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL UAT,
Cons. Jur. OANA MIHAI

print