21 iunie 2024

Dispozitia nr. 243/21.03.2019

R O M Â N I A
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI

DISPOZIŢIA NR. 243
DIN 21.03.2019
privind convocarea Consiliului Local Buhuşi în şedinţă ordinară

Primarul oraşului Buhuşi, judeţul Bacău;
Având în vedere:
– prevederile art. 39, art. 68, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. a din Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001 – republicată şi modificată

DISPUNE:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local Buhuşi în şedinţă ordinară ce va avea loc în data de 28.03.2019, ora 14.00, la sediul instituţiei din str. Republicii, nr. 5, cu următoarele proiecte pe Ordinea de zi:
Punctul 1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei şi statelor de funcţii pentru Aparatul de specialitate al primarului şi pentru serviciile subordonate Consiliului Local Buhuşi – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare –R.O.F.C.S.C. Buhuși/ Centrul de consiliere, informare și sprijin – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Amenajamentului Pastoral, precum și a Studiului Pedologic și Agrochimic, valabile pentru pajiştile permanente aflate în domeniul privat al UAT Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 4. Proiect de Hotărâre privind actualizarea ,,Listei nominale finale a solicitanților în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuință pentru tineri construite prin ANL și destinate închirierii în orașul Buhuși”, precum și a ”Listei nominale de rezervă cu solicitanții, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuință pentru tineri, construitre prin ANL și destinate închirierii în orașul Buhuși”, în conformitate cu hotărârile de consiliu local adoptate în perioada anilor 2013 – 2018- inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea unor repartiții din fondul locativ pentru 3 chiriași din orașul Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 6. Proiect de Hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul Orașului Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 7. Diverse.

Art.2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
Ing. VASILE ZAHARIA

Avizat pentru legalitate,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

print