12 iunie 2024

Dispozitia nr.244/19.03.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI

DISPOZIŢIA
NR. 244 din 19.03.2020
privind convocarea Consiliului Local Buhuşi în şedinţă extraordinară

Primarul oraşului Buhuşi, județul Bacău – ing Vasile Zaharia;
Având în vedere:
– prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local Buhuşi în şedinţă extraordinară ce va avea loc în data de 23.03.2020, ora 10.00, la sediul instituţiei din Casa de Cultură ” Elisabeta Bostan” – Sala Mică – situată în str. Nicolae Bălcescu, nr.2, cu proiectul ordinii de zi prevăzut în anexa la prezenta dispoziție.
Art.2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată, potrivit legii, prin grija Secretarului general al UAT Orașul Buhuși, persoanelor și autorităților interesate, precum şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL UAT,
Cons. Jur. OANA MIHAI

 

Anexă la Dispoziția Primarului Orașului Buhuși nr.244 din 06.03.2020

PROIECT ORDINE DE ZI

1. Proiect de Hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului „Reabilitarea termică a clădirilor Spitalului Orășenesc Buhuși”, cod SMIS 114077 – inițiator Primarul orașului Buhuși;

PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL UAT,
Cons. Jur. OANA MIHAI

print