23 octombrie 2021

Dispozitia nr. 295/08.04.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI

DISPOZIŢIA
NR. 295 din 08.04.2019
privind convocarea Consiliului Local Buhuşi în şedinţă extraordinară

Primarul oraşului Buhuşi, județul Bacău – ing Vasile Zaharia;
Având în vedere:
– prevederile art. 39, art. 68 şi art. 115, alin. 1, lit. a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 – republicată şi modificată

DISPUNE:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local Buhuşi în şedinţă extraordinară ce va avea loc în data de 12.04.2019, ora 11.00, la sediul instituţiei din str. Republicii, nr. 5, cu următoarele proiecte pe Ordinea de zi:
Punctul 1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea inventarului parțial al unor bunuri care aparțin domeniului privat al UAT Orașul Buhuși, județul Bacău – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea asocierii Orașului Buhuși cu Județul Bacău în vederea încheierii unui contract de asociere pentru achiziționarea unei autospeciale de stingere cu apă și spumă pentru Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (S.V.S.U.) Buhuși- inițiator Primarul orașului Buhuși.

Art.2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

Avizat pentru legalitate,
SECRETARUL ORAŞULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Print