29 September 2023

Dispozitia nr. 297/11.04.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI

DISPOZIŢIA NR. 297
DIN 11.04.2019
privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral în oraşul
Buhuşipentru alegerea membrilor din România în Parlamentul
European din anul 2019

Primarul oraşului Buhuşi, judeţul Bacău;
Având în vedere:
– Adresa nr.LMM/10.04.2019 a Instituției Prefectului – Județul Bacău, înregistrată la instituția noastră sub nr.11755/11.04.2019;
– H.G. nr.80/15 februarie 2019 privind stabilirea zilei de referinţă pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019;
– pct.51 din H.G. nr.81/15 februarie 2019 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2019 coroborat cu art.40 alin.1 din Legea nr.33/2007 – republicată,modificată și completată;
– prevederile Legii nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European – republicată,modificată și completată;
– în baza dispoziţiilor art.63, art.68 şi art.115 alin.1, lit.a din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 – republicată şi modificată

DISPUNE:

Art.1. Pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019, ce va avea loc în data de 26.05.2019, se stabilesc următoarele 13 locuri speciale pentru afişaj electoral în oraşul Buhuşi:
Două panouri – la intersecţia str. Republicii cu str. Ceahlău
Un panou – str. Libertăţii, în faţa Gării
Un panou – la intersecţia str. Libertăţii cu str. 1 Mai (în faţa Sălii de
Sport)
Un panou – la intersecţia str. M. Viteazul cu str. Tineretului şi str. N.
Bălcescu
Două panouri – str. 1 Mai (în faţa blocului cu 7 etaje)
Un panou – str. Orbic (la 500 m spre Buhuşi de la Şcoala nr.3)
Un panou – la intersecţia str. Libertăţii cu str. Pionerului
Două panouri – str. Republicii (în zona CEC Bank)
Două panouri – str. Tineretului la vechea Centrală Termică
Un panou – la intersecţia str. Libertăţii cu str. Ion Vodă cel Cumplit
Un panou – str. Primăverii – zona Cornişa.
Un panou – în localitatea componentă Runcu vis a vis de Cantonul
Silvic
Un panou – în localitatea componentă Marginea vis a vis de magazinul
proprietatea d-lui Zaharia Cristian.
Art.2. Panourile de afişaj vor fi folosite în conformitate cu prevederile Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European – republicată, modificată şi completată, după cum urmează:
(1) Utilizarea locurilor speciale pentru afişaj electoral este permisă numai pentru partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri, precum şi pentru candidaţii independenţi.
(2) Este interzisă utilizarea de către partidul politic, alianţa politică, alianţa electorală, organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori candidatul independent a locurilor speciale pentru afişaj electoral astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt/o altă partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori de către un alt candidat independent.
(3) Afişajul electoral este permis în alte locuri decât cele stabilite potrivit art.1, numai cu acordul scris al proprietarilor sau, după caz, al deţinătorilor şi numai cu luarea măsurilor impuse de legislaţia în vigoare pentru asigurarea siguranţei cetăţenilor.
(4) Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale care participă la alegeri ori candidat independent, poate aplica un singur afiş electoral. Un afiş electoral amplasat în locurile prevăzute la art.1 nu poate depăşi dimensiunile de 500 mm o latură şi 300 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură.
(5) Sunt interzise afişele electorale care combină culorile într-o succesiune care reproduce drapelul României sau al altui stat.
(6) Se interzice afişajul în scop electoral prin aplicarea pe pereţii sau pilonii de susţinere a podurilor, tunelurilor, viaductelor, pe indicatoarele rutiere, panourile de orientare şi informare rutieră, precum şi pe sistemele electronice de reglementare a circulaţiei.
(7) Activităţile de propagandă electorală nu pot afecta în niciun fel spaţiile verzi și parcurile publice.
(8) Folosirea minorilor cu vârsta sub 16 ani pentru distribuirea sau amplasarea de materiale de propagandă electorală este interzisă.
(9) După încheierea campaniei electorale se interzice difuzarea de mesaje electorale în format audio, vizual sau mixt pe ecrane digitale amplasate în locuri publice ori private, precum şi prin intermediul unor vehicule special amenajate.
Art.3. În conformitate cu prevederile art.40 alin.12 din Legea nr.33/2007 – modificată și completată, Primarul cu sprijinul organelor de ordine publică, respectiv, Poliția orașului Buhuși, Jandarmeria Buhuși, Poliția Locală Buhuși, este obligat să asigure integritatea panourilor, afişelor electorale şi a altor materiale de propagandă electorală amplasate în locuri autorizate.
Art.4. Amplasarea în alte locuri a afişelor electorale fără respectarea prevederilor legale constituie contravenţie şi se sancţionează conform dispoziţiilor Legii nr.33/2007 – republicată şi modificată şi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 92/26.09.2013 – cu modificările şi completările ulterioare.
Art.5. Prezenta dispoziţie va fi dusă la îndeplinire de către Poliţia oraşului Buhuşi, Secţia de Sprijin și Intervenţie Jandarmi Buhuşi, Poliţia Locală a oraşului Buhuşi, va fi afişată în locuri publice, va fi publicată pe pagina de internet a instituţiei şi va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
Ing. VASILE ZAHARIA

Avizat pentru legalitate,
Secretarul orașului,
Cons. Jur. OANA MIHAI

print