4 iunie 2020

Dispozitia nr. 372/03.05.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI

DISPOZIŢIA
NR. 372 din 03.05.2019
privind convocarea Consiliului Local Buhuşi în şedinţă extraordinară

Primarul oraşului Buhuşi, județul Bacău – ing Vasile Zaharia;
Având în vedere:
– prevederile art. 39, art. 68 şi art. 115, alin. 1, lit. a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 – republicată şi modificată

DISPUNE:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local Buhuşi în şedinţă extraordinară ce va avea loc în data de 07.05.2019, ora 14.00, la sediul instituţiei din str. Republicii, nr. 5, cu următorul punct pe Ordinea de zi:
Punctul 1. Informare privind activitatea de salubrizare din orașul Buhuși.

Art.2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

Avizat pentru legalitate,
SECRETARUL ORAŞULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Print