29 September 2023

Dispozitia nr. 390/22.05.2019

R O M Â N I A
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI

DISPOZIŢIA NR. 390
DIN 22.05.2019
privind convocarea Consiliului Local Buhuşi în şedinţă ordinară

Primarul oraşului Buhuşi, judeţul Bacău;
Având în vedere:
– prevederile art. 39, art. 68, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. a din Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001 – republicată şi modificată

DISPUNE:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local Buhuşi în şedinţă ordinară ce va avea loc în data de 29.05.2019, ora 14.00, la sediul instituţiei din str. Republicii, nr. 5, cu următoarele proiecte pe Ordinea de zi:
Punctul 1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al exerciţiului bugetar pe trimestrul I – anul 2019 al Orașului Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea proiectului „MODERNIZAREA STRĂZILOR DE INTERES LOCAL ÎN ORAȘUL BUHUȘI, JUDEȚUL BACĂU” finanțat în cadrul Fondului de Dezvoltare şi Investiţii – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 3. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea cotizatiei pentru anul 2019 la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 4. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Buhuși, precum și modificarea programului de investiții al Consiliului Local Buhuși pe anul 2019- inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 5 Proiect de Hotărâre privind aprobarea unor repartiții din fondul locativ pentru 2 chiriași din orașul Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea susținerii financiare a Asociației “Club Sportiv Adamas”- persoană juridică fără scop patrimonial, pentru formația de dans “Dance Sport Dreams” de la Școala de Dans Adamas Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul I 2019 al Școlii Gimnaziale ,,Ștefan cel Mare” Buhuşi – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 8. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul I 2019 al Clubului Sportiv ,,Handbal Club” Buhuşi – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 9. Proiect de Hotărâre privind actualizarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Directia de Asistență Socială Buhuși, în conformitate cu prevederile H.C.L nr.41/28.03.2019, precum și actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestei instituții publice- inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 10. Proiect de Hotărâre privind aprobarea ,,Planului de analiză şi acoperire a riscurilor’’al oraşului Buhuşi – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 11. Proiect de Hotărâre privind prelungirea duratei prevăzută în contractele de concesionare încheiate între Consiliul Local Buhuşi şi persoane fizice sau juridice, beneficiarii investiţiilor realizate pe terenurile concesionate situate în intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Libertăţii, nr. 36 (Platforma industrială Buhuşi), obţinute prin Hotărârea de Guvern nr. 340/21.04.2005- inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 12. Proiect de Hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Delgaz Grid S.A., pe perioada funcționării obiectivului, a terenului in suprafață de 13 mp ce aparține domeniului public al orașului Buhuși, situat în strada Mihai Viteazu, necesar înlocuirii postului de transformare subteran 4 cu post de transformare în anvelopă de beton- inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 13. Proiect de Hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Delgaz Grid S.A., pe perioada funcționării obiectivului, a terenului in suprafață de 13 mp ce aparține domeniului public al orașului Buhuși, situat în Bulevardul Republicii, necesar înlocuirii postului de transformare subteran 5 cu post de transformare în anvelopă de beton- inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 14. Proiect de Hotărâre privind aprobarea însuşirii documentaţiei de evaluare și închirierea prin metoda licitației publice deschise cu strigare a spațiului identificat sub denumirea de “Chioșc”, în suprafață construită de 21 mp, situat în incinta Spitalului Orășenesc Buhuși, str. Văioagă, Nr.3, aflat în domeniul public al orașului Buhuși- inițiator Primarul orașului Buhuși;

Punctul 15. Diverse.

Art.2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
Ing. VASILE ZAHARIA

Avizat pentru legalitate,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

print