21 iunie 2024

Dispoziția nr. 440 din 31.05.2019

DISPOZIŢIA
NR. 440 din 31.05.2019
privind convocarea Consiliului Local Buhuşi în şedinţă extraordinară

Primarul oraşului Buhuşi, județul Bacău – ing Vasile Zaharia;
Având în vedere:
– prevederile art. 39, art. 68 şi art. 115, alin. 1, lit. a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 – republicată şi modificată

DISPUNE:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local Buhuşi în şedinţă extraordinară ce va avea loc în data de 07.06.2019, ora 12.00, la sediul instituţiei din str. Republicii, nr. 5, cu următoarele proiecte pe Ordinea de zi:

Punctul 1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea inventarului parțial al unor bunuri mobile care aparțin domniului privat al UAT Orașul Buhuși, județul Bacău – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul I 2019 al Școlii Gimnaziale ,,Mihail Andrei” Buhuşi din buget local și activitati autofinanţate – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul I 2019 al Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu” Buhuşi din buget local și activități autofinanţate- inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul I 2019 al Liceului Teoretic ,,Ion Borcea” Buhuşi din buget local și activități autofinanţate – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 6. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului Liceului Teoretic ,,Ion Borcea” Buhuși pe anul 2019 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 7. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului Școlii Gimnaziale ”Ștefan cel Mare” Buhuși pe anul 2019 – inițiator Primarul orașului Buhuși.
Punctul 8. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului Școlii Gimnaziale ”Mihai Eminescu”Buhuși pe anul 2019 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 9. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului Școlii Gimnaziale ”Mihail Andrei” Buhuși pe anul 2019 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 10. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Buhuși, precum și modificarea programului de investiții al Consiliului Local Buhuși pe anul 2019 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 11. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal (PUZ) – “CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL LA NIVELUL PARTERULUI ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, pe teren proprietate privată situat în str. Trotuș, oraș Buhuși, jud. Bacău, număr cadastral 64099, beneficiar SC COVIRED SRL Buhuși, precum și a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia – inițiator Primarul orașului Buhuși.

Art.2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

Avizat pentru legalitate,
SECRETARUL ORAŞULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

print