30 September 2023

Dispoziția nr. 456 din 20.06.2019

R O M Â N I A
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI

DISPOZIŢIA NR. 456
DIN 20.06.2019
privind convocarea Consiliului Local Buhuşi în şedinţă ordinară

Primarul oraşului Buhuşi, judeţul Bacău;
Având în vedere:
– prevederile art. 39, art. 68, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. a din Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001 – republicată şi modificată

DISPUNE:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local Buhuşi în şedinţă ordinară ce va avea loc în data de 27.06.2019, ora 14.00, la sediul instituţiei din str. Republicii, nr. 5, cu următoarele proiecte pe Ordinea de zi:
Punctul 1. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului Liceului Teoretic ,,Ion Borcea” Buhuși pe anul 2019 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 2. Proiect de Hotărâre privind constatarea că aparține domeniului privat al localității a bunului imobil Lot 4, însuşirea documentaţiei de evaluare nr. 18539/14.06.2019 pentru stabilirea taxei minime anuale de concesionare a bunului imobil Lot 4, alcătuit din: teren cu nr. cad. 61763 ac, în suprafață de 13.239,00 mp și bunurile imobile: clădire identificată cu nr. cad. 61763-C1 în suprafață de 1.311,00 mp și clădire identificată cu nr. cad. 61763-C2 în suprafață de 369,00 mp, situate în intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Libertăţii, nr.36 (Platforma industrială Buhuşi), precum și concesionarea acestuia prin metoda licitației publice deschise cu strigare, în vederea construirii unor obiective pentru desfășurarea de activități de producție și comerciale – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 3. Proiect de Hotărâre privind scăderea din evidenţele fiscale a unor debite de plată (amenzi și alte sancțiuni) pentru contribuabilii – persoane fizice, decedate în cursul anului 2019- inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea unor repartiții din fondul locativ pentru 2 chiriași din orașul Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 5 Proiect de Hotărâre privind aprobarea repartiției imobilului ANL din orașului Buhuși – strada Ion Vodă cel Cumplit, numărul, scara B, etaj I, apartamentul 5, pentru domnul Dămian Gheorghe, confom prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și HG nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicarea a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată şi modificată – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Extindere canalizare strada 1 Mai, oraș Buhuși, județul Bacău”- inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 7. Proiect de Hotărâre privind includerea unui mijloc fix în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Buhuși, rezultat în urma implementării investiţiei “Extindere infrastructură rețea distribuție apă în orașul Buhuși”, în cadrul proiectului de investiţii “Extinderea infrastructurii şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău”, darea acestuia în administrare şi exploatare către SC CRAB SA- inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 8. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind staţionarea, parcarea autovehiculelor destinate serviciilor regulate, a serviciilor regulate speciale şi a serviciilor ocazionale de transport persoane pe raza oraşului Buhuşi, în Autogara situată în Buhuși, str. Libertății, nr. 36 – proprietate privată – care să deservească transportul public de persoane – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 9. Proiect de Hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulată în baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, de către S.C. GYNDANY IMPEX S.R.L. Buhuși, împotriva H.C.L. nr. 56 din 23.04.2019 privind respingerea solicitării S.C. GYNDANY IMPEX S.R.L. Buhuși de ajustare a tarifului privind activitatea de salubrizare prestată și menținerea sistemului de plată conform prevederilor contractului de concesionare privind delegarea parțială a gestiunii serviciului public de salubrizare din orașul Buhuși nr. 5367 din 12.02.2007 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 10. Informare privind activitatea desfășurată în anul 2018 și pe primul trimestru al anului 2019 în cadrul Spitalului Orășenesc Buhuși;
Punctul 11. Diverse.

Art.2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
Ing. VASILE ZAHARIA

Avizat pentru legalitate,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

print