18 mai 2024

Dispoziția nr. 537 din 12.07.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI

DISPOZIŢIA
NR. 537 din 12.07.2019
privind convocarea Consiliului Local Buhuşi în şedinţă extraordinară

Primarul oraşului Buhuşi, județul Bacău – ing Vasile Zaharia;
Având în vedere:
– prevederile art. 133 alin. (2), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) şi art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local Buhuşi în şedinţă extraordinară ce va avea loc în data de 19.07.2019, ora 10.00, la sediul instituţiei din str. Republicii, nr. 5, cu următoarele proiecte pe Ordinea de zi:
Punctul 1. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Buhuși pe anul 2019 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 2. Proiect de Hotărâre privind modificarea denumirii Clubului Sportiv Handbal Club Buhuși în Clubul Sportiv Orășenesc Buhuși și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv Orășenesc Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși.

Art.2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

Avizat pentru legalitate,
SECRETARUL ORAŞULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

print