20 septembrie 2021

Dispoziția nr. 545 din 25.07.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI

DISPOZIŢIA
NR. 545 din 25.07.2019
privind convocarea Consiliului Local Buhuşi în şedinţă ordinară

Primarul oraşului Buhuşi, județul Bacău – ing Vasile Zaharia;
Având în vedere:
– prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local Buhuşi în şedinţă ordinară ce va avea loc în data de 31.07.2019, ora 14.00, la sediul instituţiei din str. Republicii, nr. 5, cu următoarele proiecte pe Ordinea de zi:
Punctul 1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între UNICEF în România, în calitate de “Promotor de Proiect”, și Orașul Buhuși, prin Consiliul Local Buhuși, în calitate de “Partener de Proiect”, în vederea implementării proiectului “Asigurarea incluziunii sociale – ruperea cercului viciosc al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili” (titlu vechi “Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate – model 2.0”)- inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea unor repartiții din fondul locativ pentru doi chiriași din orașul Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 3. Proiect de Hotărâre privind transformarea unei funcției publice de consilier, grad profesional principal, în consilier grad profesional superior în cadrul Compartimentului Resurse Umane, a unei funcții publice de referent, clasa III, grad profesional superior în consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul S.P.C.L.E.P.-Compartiment Evidenta Populatiei si a unei functii publice de referent, clasa III, grad profesional superior în consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Impozite si taxe locale- inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 4. Proiect de Hotărâre privind actualizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare în oraşul Buhuşi, precum și completarea Caietului de sarcini cadru al serviciului de salubrizare și a Caietelor de sarcini pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 10 la Contractul de Concesionare privind delegarea parțială a gestiunii serviciului public de salubrizare din orașul Buhuși, nr. 5367/12.02.2007-modificat și completat – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 6. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului Clubului Sportiv Orășenesc Buhuși pe anul 2019- inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 7. Proiect de Hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local Buhuși a plângerilor prealabile formulate în baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, de către dna Mărdărescu Lavinia, dl Hariga Dănuț, dna Ciobanu Nela, dna Hariga Dorina, dl Podoleanu Vlad și dl Mazilu Gheorghe, prin care se solicită revocarea HCL nr. 98/07.06.2019- inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 8. Diverse.

Art.2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

Avizat pentru legalitate,
SECRETARUL ORAŞULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Print