21 iunie 2024

Dispoziția nr. 599 din 14.08.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI

DISPOZIŢIA
NR. 599 din 14.08.2019
privind convocarea Consiliului Local Buhuşi în şedinţă extraordinară

Primarul oraşului Buhuşi, județul Bacău – ing Vasile Zaharia;
Având în vedere:
– prevederile art. 133 alin. (2), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) şi art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local Buhuşi în şedinţă extraordinară ce va avea loc în data de 19.08.2019, ora 14.00, la sediul instituţiei din str. Republicii, nr. 5, cu următoarele proiecte pe Ordinea de zi:
Punctul 1. Proiect de privind soluționarea de către Consiliul Local Buhuși a plângerii prealabile, formulate în baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, de către SC Normans Impex SRL, prin care se solicită revocarea HCL nr. 153/27.09.2018 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 2. Proiect de Hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local Buhuși a plângerii prealabile, formulate în baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, de către SC Normans Impex SRL, prin care se solicită revocarea HCL nr. 39/14.03.2019 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 3. Proiect de Hotărâre privind asigurarea sustenabilității proiectului “Asigurarea incluziunii sociale – ruperea cercului viciosc al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili” (titlu vechi “Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate – model 2.0”) – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea preluării în administrarea Consiliului Local Buhuși a imobilului cu nr. cadastral 63595-C3, situat în Buhuși, strada Voioagă, nr. 3, aflat în domeniul public al orașului Buhuși și în administrarea Spitalului Orășenesc Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 5. Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Buhuși nr.112/31.07.2019 privind transformarea unei funcției publice de consilier, grad profesional principal, în consilier grad profesional superior în cadrul Compartimentului Resurse Umane, a unei funcții publice de referent, clasa III, grad profesional superior în consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul S.P.C.L.E.P.-Compartiment Evidenta Populatiei si a unei functii publice de referent, clasa III, grad profesional superior în consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Impozite si taxe locale – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 6. Informare privind stadiul lucrărilor de investiții și de reparații efectuate la nivelul UAT Buhuși în perioada 2017-2019.

Art.2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

Avizat pentru legalitate,
SECRETARUL ORAŞULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

print