29 September 2023

Dispoziția nr. 706/19.09.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI

DISPOZIŢIA
NR. 706 din 19.09.2019
privind convocarea Consiliului Local Buhuşi în şedinţă ordinară

Primarul oraşului Buhuşi, județul Bacău – ing Vasile Zaharia;
Având în vedere:
– prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local Buhuşi în şedinţă ordinară ce va avea loc în data de 25.09.2019, ora 14.00, la sediul instituţiei din str. Republicii, nr. 5, cu următoarele proiecte pe Ordinea de zi:
Punctul 1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – “EXTINDERE SPAȚIU COMERCIAL”, str. Republicii, nr. 1, oraș Buhuși, jud. Bacău, beneficiar Ilisei Răzvan-Gabriel, precum și a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 2. Proiect de Hotărâre privind constatarea că aparţine domeniului privat al localităţii, bunurile imobile – terenuri arabile formate din S1 în suprafață de 105,34 mp și S2 în suprafață de 595,31 mp, situate în Buhuşi, Str. 1 Mai, precum şi aprobarea întocmirii documentaţiilor de cadastru, de notare în Cartea Funciară, de publicitate imobiliară şi de evaluare, în vederea vânzării prin metoda licitației publice – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 3. Proiect de Hotărâre privind constatarea că aparţine domeniului privat al localităţii bunul imobil – teren în suprafață de 179,74 mp, situat în Buhuşi, Str. Ion Borcea, nr.3, precum şi aprobarea întocmirii documentaţiilor de cadastru, de notare în Cartea Funciară, de publicitate imobiliară şi de evaluare, în vederea vânzării prin metoda licitației publice – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 4. Proiect de Hotărâre privind constatarea că aparține domeniului privat al localității, bunul imobil Lot 5, alcătuit din: teren cu nr. cad. 61725 ac, în suprafață de 6.778,00 mp și bunurile imobile: clădire identificată cu nr. cad. 61725-C3 în suprafață de 914,00 mp și clădire identificată cu nr. cad. 61725-C4 în suprafață de 28,00 mp, situate în intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Libertăţii, nr.36 (Platforma industrială Buhuşi), precum și vânzarea acestuia prin metoda licitației publice deschise cu oferta în plic sigilat – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 5. Proiect de Hotărâre privind constatarea că aparține domeniului privat al localității, bunul imobil Lot 9, alcătuit din:- teren cu nr. cad. 61765 ac, în suprafață de 2.267,00 mp și bunul imobil – clădire identificată cu nr. cad. 61766 – C6 – U1, în suprafață de 707,00 mp, situat în intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Libertăţii, nr.36 (Platforma industrială Buhuşi), precum și vânzarea acestuia prin metoda licitației publice deschise cu oferta în plic sigilat – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 6. Proiect de Hotărâre privind constatarea că aparține domeniului privat al localității, bunul imobil Lot 10, alcătuit din:- terenuri cu nr. cad. 61829, 62035 ac, în suprafață de 2.762,00 mp și clădire identificată cu nr. cad. 61829 – C5 în suprafață de 839,00 mp, situat în intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Libertăţii, nr.36 (Platforma industrială Buhuşi), precum și vânzarea acestuia prin metoda licitației publice deschise cu oferta în plic sigilat – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 7. Proiect de Hotărâre privind constatarea că aparține domeniului privat al localității, bunul imobil Lot 13, alcătuit din:- teren cu nr. cad. 61816 ac, în suprafață de 3.738,00 mp, situat în intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Libertăţii, nr.36 (Platforma industrială Buhuşi), precum și vânzarea acestuia prin metoda licitației publice deschise cu oferta în plic sigilat- inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 8. Proiect de Hotărâre pentru modificarea art.1 la HCL nr.62/14.07.2016 ,,privind aprobarea componenței noului Consiliu de Administrație al Spitalului Orășenesc Buhuși’’ – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 9. Proiect de Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Buhuși în Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii (CEAC) din cadrul Liceului Teoretic „Ion Borcea” Buhuşi – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 10. Proiect de Hotărâre privind anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al orașului Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 11. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul orașului Buhuși pentru perioada 2019 – 2024 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 12. Proiect de Hotărâre privind aprobarea unei repartiții din fondul locativ pentru un chiriaș din orașul Buhuși- inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 13. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Rgulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 14. Proiect de Hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulată în baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, de către S.C. GYNDANY IMPEX S.R.L. Buhuși, împotriva H.C.L. nr. 113 din 31.07.2019 privind actualizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare în oraşul Buhuşi, precum și completarea Caietului de sarcini cadru al serviciului de salubrizare și a Caietelor de sarcini pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 15. Proiect de Hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulată în baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, de către S.C. GYNDANY IMPEX S.R.L. Buhuși, împotriva H.C.L. nr. 114 din 31.07.2019 privind aprobarea Actului adițional nr. 10 la Contractul de Concesionare privind delegarea parțială a gestiunii serviciului public de salubrizare din orașul Buhuși, nr. 5367/12.02.2007- modificat și completat – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 16. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Buhuși, precum și modificarea programului d investiții al Consiliului Local Buhuși pe anul 2019;
Punctul 17. Informare privind starea sistemului de iluminat public – SIP, cu documente aferente ( contract iluminat public, HCL nr.46/2010, expertiză tehnică).
Punctul 18. Informare privind avizarea CAIL pentru aprobarea cererilor de trageri în anul 2018 și 2019 din finanțarea rambursabilă aferentă contractului de investiții nr. RQ15125747784957/08.12.2015 încheiat cu CEC BANK.
Punctul 19. Diverse.
Art.2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL UAT,
Cons. Jur. OANA MIHAI

print