12 iunie 2024

Dispoziția nr. 713/24.09.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI

DISPOZIŢIA NR. 713
DIN 24.09.2019
privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral în oraşul
Buhuşi pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019

Primarul oraşului Buhuşi, judeţul Bacău;
Având în vedere:
– art. 41 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– pct. 43 din Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României în anul 2019, aprobat prin HG nr. 630/2019;
– În baza prevederile art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

Art.1. Pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019, ce va avea loc în data de 10.11.2019, se stabilesc următoarele 13 locuri speciale pentru afişaj electoral în oraşul Buhuşi:
Două panouri – la intersecţia str. Republicii cu str. Ceahlău
Un panou – str. Libertăţii, în faţa Gării
Un panou – la intersecţia str. Libertăţii cu str. 1 Mai (în faţa Sălii de Sport)
Un panou – la intersecţia str. M. Viteazul cu str. Tineretului şi str. N. Bălcescu
Două panouri – str. 1 Mai (în faţa blocului cu 7 etaje)
Un panou – str. Orbic (la 500 m spre Buhuşi de la Şcoala nr.3)
Un panou – la intersecţia str. Libertăţii cu str. Pionerului
Două panouri – str. Republicii (în zona CEC Bank)
Două panouri – str. Tineretului la vechea Centrală Termică
Un panou – la intersecţia str. Libertăţii cu str. Ion Vodă cel Cumplit
Un panou – str. Primăverii – zona Cornişa.
Un panou – în localitatea componentă Runcu vis a vis de Cantonul Silvic
Un panou – în localitatea componentă Marginea vis a vis de magazinul proprietatea d-lui Zaharia Cristian.
Art.2. Panourile de afişaj vor fi folosite în conformitate cu prevederile Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
(1) Locurile speciale pentru afişaj trebuie să fie stabilite în locuri publice frecventate de cetăţeni, astfel încât să poată fi folosite fără stânjenirea circulaţiei pe drumurile publice şi a celorlalte activităţi din localităţile respective. În prealabil, primarii sunt obligaţi să asigure înlăturarea din spaţiul public a oricăror materiale de propagandă electorală rămase de la campaniile electorale precedente.
(2) Locurile speciale pentru afişaj electoral pot fi folosite numai de candidaţii la funcţia de preşedinte şi de partidele care i-au propus.
(3) Este interzisă utilizarea de către un candidat a locurilor speciale pentru afişaj electoral, astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt candidat.
(4) Afişajul electoral este permis în alte locuri decât cele stabilite potrivit art. 1 numai cu acordul scris al proprietarilor sau, după caz, al deţinătorilor şi numai cu luarea măsurilor impuse de legislaţia în vigoare pentru asigurarea siguranţei cetăţenilor.
(5) Pe un panou electoral fiecare candidat poate aplica un singur afiş electoral. Un afiş electoral amplasat în locurile prevăzute la art. 1 nu poate depăşi dimensiunile de 500 mm o latură şi 300 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură.
(6) Sunt interzise afişele electorale care combină culorile într-o succesiune care reproduce drapelul României sau al altui stat.
(7) Se interzice afişajul în scop electoral prin aplicarea pe pereţii sau pilonii de susţinere a podurilor, tunelurilor, viaductelor, pe indicatoarele rutiere, panourile de orientare şi informare rutieră, precum şi pe sistemele electronice de reglementare a circulaţiei.
(8) Activităţile de propagandă electorală nu pot afecta în niciun fel spaţiile verzi, rezervaţiile naturale şi zonele protejate ecologic.
(9) Folosirea minorilor cu vârsta sub 16 ani pentru distribuirea sau amplasarea de materiale de propagandă electorală este interzisă.
(10) După încheierea campaniei electorale se interzice difuzarea de mesaje electorale în format audio, vizual sau mixt pe ecrane digitale amplasate în locuri publice ori private, precum şi prin intermediul unor vehicule special amenajate.
Art.3. În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (12) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Primarul cu sprijinul organelor de ordine publică, respectiv, Poliția orașului Buhuși, Jandarmeria Buhuși, Poliția Locală Buhuși, este obligat să asigure integritatea panourilor, afişelor electorale şi a altor materiale de propagandă electorală amplasate în locuri autorizate.
Art.4. Amplasarea în alte locuri a afişelor electorale fără respectarea prevederilor legale constituie contravenţie şi se sancţionează conform dispoziţiilor Legii nr. 370/2004– republicată şi modificată şi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 92/26.09.2013 – cu modificările şi completările ulterioare.
Art.5. Prezenta dispoziţie va fi dusă la îndeplinire de către Poliţia oraşului Buhuşi, Secţia de Sprijin și Intervenţie Jandarmi Buhuşi, Poliţia Locală a oraşului Buhuşi, va fi afişată în locuri publice, va fi publicată pe pagina de internet a instituţiei şi va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
Ing. VASILE ZAHARIA

Avizat pentru legalitate,
Secretar general UAT,
Cons. Jur. OANA MIHAI

print