18 mai 2024

Dispoziția nr. 79/22.01.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI

DISPOZIŢIA
NR. 79 din 22.01.2020
privind convocarea Consiliului Local Buhuşi în şedinţă ordinară

Primarul oraşului Buhuşi, județul Bacău – ing Vasile Zaharia;
Având în vedere:
– prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local Buhuşi în şedinţă ordinară ce va avea loc în data de 29.01.2020, ora 14.00, la sediul instituţiei din str. Republicii, nr. 5, cu proiectul ordinii de zi prevăzut în anexa la prezenta dispoziție.

Art.2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată, potrivit legii, prin grija Secretarului general al UAT Orașul Buhuși, persoanelor și autorităților interesate, precum şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL UAT,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Anexă la Dispoziția Primarului Orașului Buhuși nr. 79 din 22.01.2020

PROIECT ORDINE DE ZI

1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ din orașul Buhuși pentru anul școlar 2020-2021 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
2. Proiect de Hotărâre privind atribuirea denumirii de Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși, Spitalului Orășenesc Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși;
3. Proiect de Hotărâre privind modificarea Contribuției la Economia Circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desființări și destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020- inițiator Primarul orașului Buhuși;
4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a normei de hrană pe anul 2020 personalului Serviciului Poliția Locală Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși;
5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea acordării normei de hrană pe anul 2020 personalului din cadrul Serviciului Poliția Locală Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși;
6. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea modificării art. 1 din HCL nr. 1/14.01.2015 ,,privind aprobarea structurii organizatorice cu un total de 203 paturi a Spitalului Orășenesc Buhuși”- inițiator Primarul orașului Buhuși;
7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2020 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
8. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind efectuarea lunară a acţiunilor şi lucrărilor de interes local de către persoanele beneficiare de ajutor social de pe raza oraşului Buhuşi pe anul 2020 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul IV 2019 al Orașului Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși;
10. Proiect de Hotărâre privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru Primăria orașului Buhuși și serviciile publice subordonate Consiliului Local Buhuși, pentru anul 2020- inițiator Primarul orașului Buhuși;
11. Proiect de Hotărâre privind aprobarea prelungirii anuale, prin acte adiţionale, a contractelor de închiriere pentru spaţii şi următoarele categorii de terenuri: agricole (intravilan, extravilan), terenuri utilizate în scop utilitar (persoane juridice, persoane fizice), amplasare chioşcuri, terase de vară, terenuri închiriate cu destinaţie păşune și Piața Centrală Agroalimentară – inițiator Primarul orașului Buhuși;
12. Proiect de Hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local Buhuși a plângerii prealabile, formulate în baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, de către SC Normans Impex SRL, prin care se solicită revocarea HCL nr. 106/27.06.2019 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
13. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii şi a Organigramei Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși pentru anul 2020- inițiator Primarul orașului Buhuși;
14. Informare privind Raportul de audit al performanței nr. A41/1513 din 02.12.2019 înaintat de Camera de Conturi Bacău în urma controlului efectuat la UAT Orașul Buhuși, în perioada 21.10.2019 – 29.11.2019, și Scrisoarea nr. 41 din 17.12.2019 ce cuprinde recomandări la constatările consemnate în Raportul de audit al performanței;
15. Informare privind Raportul Camerei de Conturi Bacău nr. 1592/10.12.2019 încheiat în urma acțiunii de verificare a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 6 din 25.01.2018, și Decizia nr. 6/1 din 15.01.2020 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 6 din 25.01.2018;
16. Informare privind activitatea desfășurată de membrii Comitetului Local pentru Situații de Urgență și a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență la nivelul orașului Buhuși pe anul 2019 și măsurile ce se impun pentru anul 2020.
17. Diverse.

PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL UAT,
Cons. Jur. OANA MIHAI

print