20 septembrie 2021

Dispoziția nr. 884/06.11.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI

DISPOZIŢIA
NR. 884 din 06.11.2019
privind convocarea de îndată în şedinţă extraordinară a Consiliului Local Buhuși

Primarul oraşului Buhuşi, județul Bacău – ing Vasile Zaharia;
Având în vedere:
– prevederile art. 133 alin. (2), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (4) şi art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

Art.1. Se convoacă de îndată Consiliul Local Buhuşi în şedinţă extraordinară ce va avea loc în data de 08.11.2019, ora 09.00, la sediul instituţiei din str. Republicii, nr. 5, cu următorul proiect pe Ordinea de zi:
Punctul 1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea condițiilor de prelungire a perioadei de tragere pentru creditul de investiții nr. RQ 15125747784957/36024/08.12.2015 în valoare de 14.000.000 lei – inițiator Primarul orașului Buhuși;

Art.2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL UAT,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Print