23 iunie 2024

Dispoziția nr. 885/12.11.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI

DISPOZIŢIA
NR. 885 din 12.11.2019
privind convocarea de îndată în şedinţă extraordinară a Consiliului Local Buhuși

Primarul oraşului Buhuşi, județul Bacău – ing Vasile Zaharia;
Având în vedere:
– prevederile art. 133 alin. (2), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (4) şi art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

Art.1. Se convoacă de îndată Consiliul Local Buhuşi în şedinţă extraordinară ce va avea loc în data de 14.11.2019, ora 10.00, la sediul instituţiei din str. Republicii, nr. 5, cu următoarele proiecte pe Ordinea de zi:
Punctul 1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Reabilitarea, modernizarea și extinderea Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Buhuși” cod SMIS 126344 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitarea, modernizarea și extinderea Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Buhuși” cod SMIS 126344 – inițiator Primarul orașului Buhuși.

Art.2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL UAT,
Cons. Jur. OANA MIHAI

print