24 octombrie 2021

Dispoziția nr. 913/22.11.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI

DISPOZIŢIA
NR. 913 din 22.11.2019
privind convocarea Consiliului Local Buhuşi în şedinţă ordinară

Primarul oraşului Buhuşi, județul Bacău – ing Vasile Zaharia;
Având în vedere:
– prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local Buhuşi în şedinţă ordinară ce va avea loc în data de 28.11.2019, ora 14.00, la sediul instituţiei din str. Republicii, nr. 5, cu următoarele proiecte pe Ordinea de zi:
Punctul 1. Proiect de Hotărâre privind includerea unor mijloace fixe în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Buhuși, rezultat în urma implementării investiţiei „Extindere infrastructură rețea distribuție apă în orașul Buhuși”, în cadrul proiectului de investiţii „Extinderea infrastructurii şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău”, și darea acestora în administrare şi exploatare către S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A.- inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Extindere rețea gaze naturale strada Libertății – Buhuși”- inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 3. Proiect de Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitarea străzii Vasile Alecsandri, oraș Buhuși, judeţul Bacău”- inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat al oraşului Buhuşi în domeniul public al oraşului Buhuşi şi apoi în domeniul public al statului și în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, a unui teren în suprafață de 210 mp, situat pe teritoriul administrativ al U.A.T. Buhuşi, judeţul Bacău- inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită si dreptul de servitute către Delgaz Grid S.A., pe perioada funcționării obiectivelor, a suprafeței de 68 mp de teren ocupat definitiv, ce aparține domeniului public al orașului Buhuși, situat în străzile Mihai Viteazu, Bradului, Tineretului și Primăverii, necesar executării lucrării ” Extindere contorizare inteligentă cu automatizare rețea medie tensiune și integrare SCADA din zona urbană, județul Bacău”- inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire aferentă vânzării prin metoda licitației publice deschise cu ofertă în plic sigilat a bunului imobil Lot 5, alcătuit din teren cu nr. cad. 61725 ac, în suprafață de 6.778,00 mp, și bunurile imobile: clădire identificată cu nr. cad. 61725-C3 în suprafață de 914,00 mp și clădire identificată cu nr. cad. 61725-C4 în suprafață de 28,00 mp, situate în intravilanul oraşului Buhuşi, str. Libertăţii nr. 36 (Platforma industrială Buhuşi) – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul III 2019 al Liceului Teoretic ,,Ion Borcea” Buhuşi – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 8. Proiect de Hotărâre privind premierea elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar din orașul Buhuși care au obținut rezultate deosebite la olimpiade școlare și concursuri sportive, în anul scolar 2018-2019- inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul III 2019 al Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu” Buhuşi – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 10. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului Școlii Gimnaziale ”Mihai Eminescu” Buhuși pe anul 2019- inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 11. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul III 2019 al Orașului Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 12. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul III 2019 al Spitalului Orășenesc Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 13. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul III 2019 al Clubului Sportiv Orășenesc Buhuşi – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 14. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Buhuși, precum și modificarea programului de investiții al Consiliului Local Buhuși pe anul 2019- inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 15. Proiect de Hotărâre privind aprobarea unor repartiții din fondul locativ pentru doi chiriași din orașul Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 16. Diverse.
Art.2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL UAT,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Print