29 September 2023

Dispoziția nr. 984/11.12.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI

DISPOZIŢIA
NR. 984 din 11.12.2019
privind convocarea Consiliului Local Buhuşi în şedinţă extraordinară

Primarul oraşului Buhuşi, județul Bacău – ing Vasile Zaharia;
Având în vedere:
– prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) şi art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local Buhuşi în şedinţă extraordinară ce va avea loc în data de 16.12.2019, ora 09.30, la sediul instituţiei din str. Republicii, nr. 5, cu următoarele proiecte pe Ordinea de zi:
Punctul 1. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului Liceului Teoretic ,,Ion Borcea” Buhuși pe anul 2019- inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul III 2019 al Școlii Gimnaziale ,,Ștefan cel Mare” Buhuşi – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul III 2019 al Școlii Gimnaziale ,,Mihail Andrei” Buhuşi – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 4. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului Școlii Gimnaziale ”Ștefan cel Mare” Buhuși pe anul 2019- inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 5. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului Școlii Gimnaziale ”Mihail Andrei” Buhuși pe anul 2019- inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 6. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului și modificarea listei obiectivelor de investiţii ale Spitalului Orăşenesc Buhuşi pe anul 2019 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 7. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului Școlii Gimnaziale ”Mihai Eminescu” Buhuși pe anul 2019- inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 8. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și autofinanțate al Școlii Gimnaziale ”Mihai Eminescu” Buhuși pe anul 2019- inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea inventarului parțial al unor bunuri mobile care aparțin domeniului privat al UAT Orașul Buhuși, județul Bacău – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 10. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Buhuși, precum și modificarea programului de investiții al Consiliului Local Buhuși pe anul 2019- inițiator Primarul orașului Buhuși.

Art.2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL UAT,
Cons. Jur. OANA MIHAI

print