21 iunie 2024

Dispoziția nr. 987/12.12.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI

DISPOZIŢIA
NR. 987 din 12.12.2019
privind convocarea Consiliului Local Buhuşi în şedinţă ordinară

Primarul oraşului Buhuşi, județul Bacău – ing Vasile Zaharia;
Având în vedere:
– prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local Buhuşi în şedinţă ordinară ce va avea loc în data de 20.12.2019, ora 10.00, la sediul instituţiei din str. Republicii, nr. 5, cu următoarele proiecte pe Ordinea de zi:
Punctul 1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea prelungirii anuale, prin acte adiţionale, a contractelor de închiriere pentru spaţii şi următoarele categorii de terenuri: agricole (intravilan, extravilan), terenuri utilizate în scop utilitar (persoane juridice, persoane fizice), amplasare chioşcuri, terase de vară, terenuri închiriate cu destinaţie păşune și Piața Centrală Agroalimentară- inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea prelungirii anuale, prin acte adiţionale, a contractelor de închiriere, aflate în derulare, a unor suprafeţe de teren, situate pe raza oraşului Buhuşi, în vederea amenajării, întreţinerii si exploatării locurilor de parcare de reşedinţă- inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 3. Proiect de Hotărâre a proiectului privind înființarea unei funcții publice de auditor, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Audit, din aparatul de specialitate al primarului – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unor suprafețe de teren, aparținând domeniului privat al localității, ce reprezintă cota indiviză aferentă imobilului din Str. Libertății, Nr.137, proprietatea persoanelor juridice, precum și stabilirea prețului de vânzare – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 5. Proiect de Hotărâre pentru înlocuirea domnului Spătaru Ion cu domnul Diaconu Florin în Consiliul de Administrație al Clubului Sportiv Orășenesc Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea impozitelor, taxelor locale, a amenzilor şi a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2020- inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 7. Proiect de Hotărâre privind scoaterea din fondul locativ a unui imobil situat în orașul Buhuşi, str. Bistriţei, numărul 20- inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 8. Proiect de Hotărâre privind aprobarea unor repartiții din fondul locativ pentru doi chiriași din orașul Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 9. Proiect de Hotărâre privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență de tip V3, prin reorganizare a serviciului de categoria a – IV – a existent pe raza orașului Buhuși, județul Bacău, precum și aprobarea organigramei, a statului de funcții și Regulamentul de organizare și functionare al acestui serviciu- inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 10. Diverse.
Art.2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL UAT,
Cons. Jur. OANA MIHAI

print