23 iunie 2024

Dispoziția nr. 991/16.12.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI

DISPOZIŢIA
NR. 991 din 16.12.2019
privind convocarea de îndată în şedinţă extraordinară a Consiliului Local Buhuși

Primarul oraşului Buhuşi, județul Bacău – ing Vasile Zaharia;
Având în vedere:
– prevederile art. 133 alin. (2), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (4) şi art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1. Se convoacă de îndată Consiliul Local Buhuşi în şedinţă extraordinară ce va avea loc în data de 17.12.2019, ora 08.30, la sediul instituţiei din str. Republicii, nr. 5, cu următoarele proiecte pe Ordinea de zi:

Punctul 1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea acordului de asociere cu Fundația Terre des hommes-Elveția și Anexa nr. 1 la Acordul de asociere nr. 3811/03.06.2019, în vederea implementării proiectului “Suport pentru infrastructura socială, de săsănătate și educație” și cofinanțarea proiectului în vedrea achiziției unui microbuz școlar – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 2. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Buhuși, precum și modificarea programului de investiții al Consiliului Local Buhuși pe anul 2019 – inițiator Primarul orașului Buhuși.

Art.2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL UAT,
Cons. Jur. OANA MIHAI

print