21 iunie 2024

Dispoziție nr. 301/17.04.2019

DISPOZIŢIA NR. 301
DIN 17.04.2019
privind convocarea Consiliului Local Buhuşi în şedinţă ordinară

Primarul oraşului Buhuşi, judeţul Bacău;
Având în vedere:
– prevederile art. 39, art. 68, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. a din Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001 – republicată şi modificată

DISPUNE:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local Buhuşi în şedinţă ordinară ce va avea loc în data de 23.04.2019, ora 14.00, la sediul instituţiei din str. Republicii, nr. 5, cu următoarele proiecte pe Ordinea de zi:
Punctul 1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea dării în folosință cu titlu gratuit către Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, pe o perioadă de 10 ani, a clădirii monument istoric în care funcționează Muzeul de Istorie Buhuși, aparținând domeniului public al orașului Buhuși, situat în strada Bradului, nr. 16 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Buhuşi pentru anul 2019 si estimat pe anii 2020-2022 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Programului de gospodărire a oraşului Buhuşi pentru anul 2019- inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al orașului Buhuși a imobilului „copertină”, din cadrul parcării publice situate în spatele blocului nr. 6 de pe str. Bradului, oraș Buhuși, județul Bacău, precum și aprobarea demolării/desființării, în condițiile legii, a acestui imobil „copertină”- inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2019 – venituri proprii și subvenții – al Clubului Sportiv “Handbal Club” Buhuși și estimat pe anii 2020-2022- inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 6. Proiect de Hotărâre privind atribuirea denumirii de Casa de Cultură “ELISABETA BOSTAN” instituției Casa de Cultură a orașului Buhuși și atribuirea denumirii de SALA “MARIA TESLARIU” sălii de spectacole a Casei de Cultură a orașului Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al orașului Buhuși a terenului intravilan în suprafaţă totală de 2.836,00 mp, situat în Buhuşi, Str. Libertății (zonă târg săptămânal), înregistrat cu număr cadastral 64211 și aprobarea întocmirii documentaţiei de evaluare în vederea vânzării prin metoda licitației publice – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 8. Proiect de Hotărâre privind punerea în aplicare a prevederilor sentinței civile nr. 1012/2018 cu privire la solicitarea S.C. GYNDANY IMPEX S.R.L. de ajustare a tarifului privind activitatea de salubrizare prestată în baza contractului de concesionare privind delegarea parțială a gestiunii serviciului public de salubrizare din orașul Buhuși nr. 5367 din 12.02.2007- inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea alocării terenului in suprafaţa de 15.726 mp, situat in intravilanul orașului Buhuși, în vederea stocării temporare a deşeurilor inerte rezultate din activităţi de construcţii și demolări de pe raza UAT Buhuși- inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 10. Proiect de Hotărâre privind scăderea din evidenţele fiscale a unor debite de plată (amenzi circulație, amenzi și alte sancțiuni) pentru contribuabilii – persoane fizice, decedate în cursul anilor 2013 – 2019 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 11. Proiect de Hotărâre privind aprobarea unor repartiții din fondul locativ pentru 4 chiriași din orașul Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 12. Proiect de Hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020, cu rata inflației de 4,6% – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 13. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii și a Organigramei Spitalului Orăşenesc Buhuşi – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 14. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Spitalului Orăşenesc Buhuşi şi estimat pe anii 2020-2022 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 15. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2019 – venituri proprii și autofinanțate – al Școlii Gimnaziale “Ștefan cel Mare” Buhuși și estimat pe anii 2020-2022 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 16. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2019 – prin bugetul local – al Şcolii Gimnaziale ,,Ştefan cel Mare” Buhuşi şi estimat pe anii 2020-2022- inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 17. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2019 – venituri proprii și autofinanțate – al Școlii Gimnaziale ,,Mihail Andrei” Buhuși și estimat pe anii 2020-2022 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 18. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2019 – prin bugetul local – al Şcolii Gimnaziale ,,Mihail Andrei” Buhuşi şi estimat pe anii 2020-2022 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 19. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2019 – venituri proprii și autofinanțate – al Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu” Buhuși și estimat pe anii 2020-2022- inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 20. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2019 – prin bugetul local – al Şcolii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu” Buhuşi şi estimat pe anii 2020-2022- inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 21. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2019 – venituri proprii și autofinanțate – al Liceului Teoretic ,,Ion Borcea” Buhuși și estimat pe anii 2020-2022- inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 22. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2019 – prin bugetul local – al Liceului Teoretic ,,Ion Borcea” Buhuși şi estimat pe anii 2020-2022 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 23. Proiect de Hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere a pajiștilor aflate în domeniul privat al Orașului Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 24. Diverse.

Art.2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
Ing. VASILE ZAHARIA

Avizat pentru legalitate,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

print