21 iunie 2024

Examen de promovare in grad imediat superior celui detinut pentru o functie contractuala de executie, din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhusi

R O M Â N I A

JUDEȚUL BACĂU

ORAȘUL BUHUȘI

 
Str. Republicii, nr. 5, orașul Buhuși, județul Bacău, tel.: 0234-261220;fax:0372897995; E-mail: secretariat@primariabuhusi.ro
 

NR. 32525 din 04.09.2023

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 68 alin. (1) , art. 69 alin. (1), (2) și (4) și art. 71 alin. (1) din Regulamentul-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022, Primaria Orasului Buhusi  organizează în data de 22 septembrie 2023, ora 09.00 – proba scrisă,  la sediul institutiei examen de promovare în grad imediat superior celui detinut, pentru o functie contractuală din cadrul serviciilorsubordonate Consiliului Local Buhusi.

Nr. Crt.Functia contractualăNivel studiiGrad profesional detinutStructura functionalăGrad profesional după promovare
1bibliotecarSIIBiblioteca Orasenească ”George Bacovia”I

Pentru a participa la examenul de promovare, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art 72 alin. (2) din Regulamentul-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022, respectiv:

  • să aibă o vechime de minimum 3 ani în gradul profesional deţinut;
  • să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale de cel puţin două ori în ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat în activitate.

Dosarele de înscriere, se depun la sediul institutiei, din str.Republicii, nr.5, Comp. Resurse Umane, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 04.09.- 15.09.2023,ora 15.00, și vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:

  • cererea de înscriere;
  • adeverinţe eliberate de angajator din care să reiasă vechimea în gradul sau treapta profesională din care promovează;
  • copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale din ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate.

Bibliografie si tematica

1.Constituţia României

Tematica: Principii generale – titlul I

                 Drepturile si libertătile fundamentale – titlul II, cap.II

2. OUG. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificarile si completările ulterioare – Titlul I și II ale părtii a VI a ;

          Tematica :

      Drepturile si indatoririle functionarului public (art.412-art.450)

      Raspunderea administrativ-disciplinară si aplicarea sanctiunilor disciplinare (art.492-art.493)

      Regimul incompatibilităților si conflictului de interese in exercitarea functiilor publice (art.460-463)

3.OUG nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificarile si completările ulterioare –

             Tematica: Hărtuirea morala (art.2 alin(51) si  alin.(57)

4.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicată , cu modificările și completările ulterioare;

              Tematica :Egalitatea de șanse intre femei si bărbați in domeniul muncii (cap.II)

5.Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările

ulterioare;

          Tematica : Titlul II CAP. II- Executarea contractului individual de muncă

                                        CAP. III- Modificarea contractului individual de muncă

                                        CAP. V Încetarea contractului individual de muncă

                            Titlul XI- CAP I Răspunderea juridică

                                           CAP. II –Răspunderea disciplinară

6.Legea nr.334/2002 – Legea bibliotecilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          Tematica – integral

7.Ordinul nr.2069/1998 – pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecilor publice;

          Tematica – integral

8.Ordinul nr.2062/2000 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, gestionarea și inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice;

          Tematica – integral

9.Ordinul nr.4626/2005 – privind aprobarea Metodologiei de recuperare a documentelor pierdute, distruse ori deteriorate și de taxare a serviciilor și a nerespectării termenelor de restituire a publicațiilor împrumutate din bibliotecile cuprinse în rețeaua învățământului, precum și a Precizărilor privind calculul valoric a acestor documente;

           Tematica – integral

10.Ordinul nr. 2338/5286 din 26 iulie 2004 privind aprobarea Regulamentului pentru împrumutul interbibliotecar, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

           Tematica – integral

 Relatii suplimentare privind inscrierea si conditiile de participare la examen, se pot obtine la tel.:0234261220, int.100, de la personalul din cadrul Comp. Resurse Umane sau la sediul institutiei,camera 1.

PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,

Ing. Vasile Zaharia

Comp. Resurse Umane,

Teliță Claudia

print