18 mai 2024

Examen de promovare în grad imediat superior celui detinut pentru o functie publica de executie, din cadrul aparatului de specialitate al primarului

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

JUDEŢUL BACĂU

Str. Republicii, nr. 5, tel./fax: 0234-261220/0372897995;  E-mail:resurseumane@primariabuhusi.ro

Comp. Resurse Umane

NR. 15691 din 09.05.2024

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile art.478 și al art.479 și ale art.156 din Anexa nr.10 a O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Orașului Buhuşi, judeţul Bacău, organizează la sediul institutiei din str.Republicii, nr.5, examen de promovare în grad profesional imediat superior celui detinut, pentru urmatoarea functie:

Nr. Crt.Functia publicaClasaGrad profesional detinutStructura functionalăGrad profesional după promovare
1ConsilierIprincipalCompartiment Executare Silită,Urmărire debite, derulare contracte, îndrumare asociații proprietari, ANL și Fond locativsuperior

Condiții de participare la examen:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevazute de art.479 alin.(1) cu exceptia lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 • Să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al functiei publice din care promovează;
 • Să fi obținut cel putin calificativul ”bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 • Să nu aibă o sanctiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod;                                                                                                                                                                                                                                             Dosarele de înscriere, se depun la sediul institutiei, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 09.05.2024 -28.05.2024, și vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:
 • formularul de înscriere – prevăzut la art.137, lit.b) din Anexa 10 a OUG nr.57/2019 ;
 • adeverinta eliberată de Compartimentul Resurse Umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promovează;
 • copii ale rapoartelor de evaluare a performanțelor individuale din ultimii 2 ani de activitate;
 •  adeverința eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării situatiei disciplinare a functionarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sanctiune discilpinară, care să nu fi fost radiată.

Copiile de pe actele de mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate, cu originalul, de către secretarul comisiei de examen.

Calendarul de desfășurare a examenului:

 • Verificarea eligibilității candidaților- 29 mai 2024;
 • Proba scrisă – 13 iunie 2024 , ora 11.00  la sediul institutiei;
 • Proba Interviu, în termen de maximum 8 zile lucrătoare de la data afisarii rezultatului probei scrise, la sediul institutiei;

Bibliografie si tematica

1.Constituţia României

Tematica: Drepturile si libertătile fundamentale – titlul II

2. OUG. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificarile si completările ulterioare – Titlul I și II ale părtii a VI a

      Tematica : titlul II al părţii a VI-a Statutul funcţionarilor publici -Capitolul V, Secțiunea 1 și 2;

                            – Drepturile funcţionarilor publici;

                           – Îndatoririle funcţionarilor publici

             Cap. VIII- Sanctiuni disciplinare și răspunderea functionarilor publici

3.O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificarile si completările ulterioare

             Tematica: Capitolul II – Dispoziții speciale (art. 6- art.25).

4.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicată , cu modificările și completările ulterioare;

              Tematica :Egalitatea de șanse intre femei si bărbați in domeniul muncii (cap.II, art.7 – art.13)

5.Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare, cu modificările și completările ulterioare;

               Tematica – integral
6.O.G. nr.71/2002 privind organizarea și functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, modificările și completarile ulterioare; 

Tematica – integral

Notă: Pentru toate actele normative mai sus menționate în cadrul Bibilografiei și Tematicii, forma valabilă se considera aceea având toate modificările și completările ulterioare, până la ziua publicării anunțului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul institutiei şi la secretarul comisiei de concurs,  Teliță Claudia- consilier superior RU, telefon: 0234/261220, int.101, e-mail:resurseumane@primariabuhusi.ro

Afișat în data de  09 mai 2024 la sediul și pe pagina de internet a Primariei Orasului Buhusi.

PRIMAR,

Vasile Zaharia

Comp. Resurse Umane,

cons. Telita Claudia

ATRIBUTII PREVAZUTE ÎN FIȘA POSTULUI

 1. Este desemnat administrator al tuturor terenurilor cu destinaţia cimitir aflate în patrimoniul Consiliului Local;
 2. Asigură evidenţa tehnico-operativă a suprafeţei de cimitir, prin urmărirea efectuată în teren, stabilirea vecinătăţilor în cimitir;
 3. Asigură exploatarea cimitirelor în conformitate cu dispoziţiile legale aprobate de Consiliul Local conducând  evidenţa tehnico-operativă a suprafeţelor;
 4. Ţine evidenţa locurilor pentru înhumare şi a înhumărilor din cimitire;
 5. Conduce evidenţa tehnico-operativă a suprafeţei de cimitir supusă lucrărilor de îmbunătăţiri;
 6. Asigură încasarea efectivă a taxei de cimitir pe baza borderourilor pe care le întocmeşte;
 7. Urmăreşte încasarea cu anticipaţie a taxei de cimitir;
 8. Se preocupă permanent de buna gospodărire a cimitirelor făcând propuneri unde constată degradarea  acestora;
 9. Verificarea pe teren împreună cu aparţinătorii locului de înhumare atribuit, marcarea locului pentru săparea gropii şi urmărirea executării acestei operaţiuni, precum şi verificarea modului în care se închide şi se profilează mormântul
 10. Urmărirea şi verificarea executării lucrărilor funerare, respectarea dimensiunilor şi celelalte condiţii stipulate în autorizaţia de construire;
 11. Respectarea orarului de funcţionare a cimitirului;
 12. Colaborarea cu reprezentanţii tuturor confesiunilor religioase, legal recunoscute de lege, în vederea respectării cerinţelor legate de înhumare a acestora;
 13. Trebuie să fie în permanenţă la dispoziţia publicului, dând toate lămuririle necesare;
 14. Trebuie să informeze şi să ia măsuri dacă intră în competenţa sa sau să propună măsuri de îmbunătăţire a activităţii sau de remediere a disfuncţionalităţilor apărute;
 15. Răspunde pentru toate documentele întocmite şi eliberate în conformitate cu fişa postului;
 16. Obligarea constructorilor să repare prejudiciile cauzate de aceştia pe cheltuiala acestora în cel mai scurt timp;
 17. Este interzisă deschiderea mormintelor şi deshumarea cadavrelor fără aprobare;
 18. Nu are voie să aplice alte tarife decât cele aprobate;
 19. Este interzisă să înstrăineze sau să schimbe locul de înhumare fără aprobare;
 20. Nu trebuie să permită aplicarea unor obiecte funerare care depăşesc limita locului de înmormântare aprobat
 21. Nu are voie să permită efectuarea unor lucrări fără permis de lucru şi să accepte persoane pentru efectuarea unor lucrări fără verificarea documentelor pe care acestea trebuie să le deţină;î
 22. Respectă regulamentul de organizare și funcționare a activității din cadrul cimitirului aflat în subordinea Consiliului Local Buhuși;
 23.  Asigură întocmirea și păstrarea unui registru de evidență în care se înscriu obligatoriu date persoanele referitoare despre defunct, persoana care se ocupă de înhumare, date despre caracteristicile de înhumare;
 24.  Eliberează documente constând în adeverințe de înhumare/deshumare/depunere capelă sau orice documente referitor la statutul juridic al locului de înhumare;
 25.  Urmărește asigurarea condițiilor igienico-sanitare atât înainte cât și după fiecare înhumare atât în interiorul capelei cât și în timpul desfășurării ritualului de înhumare;;
 26.  Urmărește asigurarea în permanență a stadiului de îngrijire a tuturor locurilor de înhumare aflate în cimitir;
 27. Urmăreşte derularea contractelor de concesiune cimitir și urmărește sumele datorate de concesionari; 
 28. încheie contracte de concesiune a dreptului de folosinţă, ca urmare a cererilor aprobate de conducerea unităţii;
 29. – prestează activităţi specifice pentru înhumarea decedaţilor pe baza solicitărilor, cu plata prețurilor stabilite conform legislaţiei în vigoare – asigurând calitatea prestaţiilor necesare;
 30. – asigură respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia mediului pentru domeniul său de activitate;
 31. – cercetează sesizările şi reclamaţiile cetăţenilor privind activitatea cimitirului;
 32. – controlează modul în care sunt respectate obligaţiile contractuale de către persoanele care au încheiat contracte de concesiune cimitir și urmărește debitele restante;
 33. – întocmește înștiințări/notificări pentru debite de plată reprezentând concesiune cimitir și întreținere cimitir la contractanți persoane fizice;           
 34. Ţine evidenţa contractelor de concesiune cimitir pe baza programului informatic;
 35. Urmărește legislația aplicabilă atât în ceea ce privește modificarea și completarea cadrului existent cât și a noutăților de imediata aplicare, îndeplinind toate obligațiile rezultate din acestea care sunt de natura postului, respectiv a funcției publice deținute sau a atribuțiilor delegate informând în scris superiorul ierarhic;
 36. Îndeplinește orice alte atribuții trasate de superiorii ierarhici, formulate verbal sau în scris, care se prezumă că sunt legale, fiind obligat să se conformeze dispozițiilor acestora, orice refuz făcându-se în scris și motivat, în termen de cel mult 24 de ore de la primire;
 37. Rezolvă în termenele stabilite de către superiori ierarhici, lucrările repartizate;
 38. Răspunde de confidențialitatea datelor la care are acces, în afara celor cu caracter public;
 39. Prezenta fișă se completează cu atribuții și sarcini prin dispoziții scrise și acte normative ulterioare;
 40. Răspunde pentru toate documentele întocmite şi eliberate în conformitate cu fişa postului;
print

Fișiere atașate