1 martie 2024

Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut în cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Buhusi

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

JUDEŢUL BACĂU

Str. Republicii, nr. 5, tel./fax: 0234-261220/0372897995; E-mail: primariabuhusi@gmail.com

Comp. Resurse Umane

NR. 32431din 01.09.2023

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile art.617 alin.(2) și al art. 618 alin.(22) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Orașului Buhuşi, judeţul Bacău, organizează la sediul institutiei din str.Republicii, nr.5, examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui detinut.

Nr. Crt.Functia publicaClasaGrad profesional detinutStructura functionalăGrad profesional după promovare
1consilierIasistentCompartiment Intern de prevenire,protectia muncii și arhivăPrincipal

Pentru a participa la examenul de promovare în grad profesional superior, funcționarul public trebuie să îndeplinească condițiile generale prevazute de art.479 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

  • Să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al functiei publice din care promovează;
  • Să fi obținut cel putin calificativul ”bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
  • Să nu aibă o sanctiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod;

Dosarele de înscriere, se depun la sediul institutiei, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 01.09.- 20.09.2023, și vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:

  • formularul de înscriere – Anexa 3;
  • adeverinta eliberată de Compartimentul Resurse Umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promovează;
  • copii ale rapoartelor de evaluare a performanțelor individuale din ultimii 2 ani de activitate;
  •  adeverința eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării situatiei disciplinare a functionarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sanctiune discilpinară, care să nu fi fost radiată.

Calendarul de desfășurare a concursului :

  • Proba scrisă – 2 octombrie 2023 ,  ora 09.00, la sediul institutiei
  • Proba Interviu, în termen de 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul institutiei;

Bibliografie si tematica

1.Constituţia României

Tematica: Principii generale – titlul I

                 Drepturile si libertătile fundamentale – titlul II, cap.II

2. OUG. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificarile si completările ulterioare – Titlul I și II ale părtii a VI a ;

          Tematica :

      Drepturile si indatoririle functionarului public (art.412-art.450)

      Raspunderea administrativ-disciplinară si aplicarea sanctiunilor disciplinare (art.492-art.493)

      Regimul incompatibilităților si conflictului de interese in exercitarea functiilor publice (art.460-463)

3.OUG nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificarile si completările ulterioare –

             Tematica: Hărtuirea morala (art.2 alin(51) si  alin.(57)

4.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicată , cu modificările și completările ulterioare;

              Tematica :Egalitatea de șanse intre femei si bărbați in domeniul muncii (cap.II)

5.Legea nr. 319/2006 privind  securitatea şi sănătatea în muncă, republicată, cu modificările si completările ulterioare

               Tematica – integral
6. Legea nr.16/1996, Legea Arhivelor Naţionale, republicată , cu modificările si completările ulterioare

                Tematica – integral

7. H.G. nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, republicată, cu modificările si completările ulterioare

                  Tematica – integral

 Relatii suplimentare privind inscrierea si conditiile de participare la examen, se pot obtine la tel.:0234261220, int.100, de la personalul din cadrul Comp. Resurse Umane sau la sediul institutiei,camera 1.

PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,

Ing. Vasile Zaharia

Comp. Resurse Umane,

Teliță Claudia

print

Fișiere atașate