18 mai 2024

Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut în cadrul aparatului de specialitate al primarului

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUSI

JUDEŢUL BACĂU

Str. Republicii, nr. 5, tel./fax: 0234-261220/0372897995;  E-mail:resurseumane@primariabuhusi.ro

Comp. Resurse Umane

NR.14692 din 25.04.2024

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile art.478 și al art.479 și ale art.156 din Anexa nr.10 a O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Orașului Buhuşi, judeţul Bacău, organizează la sediul institutiei din str.Republicii, nr.5, examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui detinut.

Nr. Crt.Functia publicaClasaGrad profesional detinutStructura functionalăGrad profesional după promovare
1Consilier achizitii publiceIprincipalCompartiment Achizitii publicesuperior

Condiții de participare la examen:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevazute de art.479 alin.(1) cu exceptia lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

  • Să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al functiei publice din care promovează;
  • Să fi obținut cel putin calificativul ”bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
  • Să nu aibă o sanctiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod;

                  Dosarele de înscriere, se depun la sediul institutiei, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 25.04.2024 -14.05.2024, și vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:

  • formularul de înscriere – prevăzut la art.137, lit.b) din Anexa 10 a OUG nr.57/2019 ;
  • adeverinta eliberată de Compartimentul Resurse Umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promovează;
  • copii ale rapoartelor de evaluare a performanțelor individuale din ultimii 2 ani de activitate;
  •  adeverința eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării situatiei disciplinare a functionarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sanctiune discilpinară, care să nu fi fost radiată.

Copiile de pe actele de mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate, cu originalul, de către secretarul comisiei de examen.

Calendarul de desfășurare a concursului :

  • Verificarea eligibilității candidaților- 15 mai 2024;
  • Proba scrisă – 27 mai 2024 , ora 11.00  la sediul institutiei;
  • Proba Interviu, în termen de maximum 8 zile lucrătoare de la data afisării rezultatului probei scrise, la sediul institutiei;

Bibliografie si tematica

1.Constituţia României

Tematica: Drepturile, libertătile și indatoririle fundamentale – Titlul II

2. OUG. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificarile si completările ulterioare – Titlul I și II ale părtii a VI a ;

      Tematica : titlul II al părţii a VI-a Statutul funcţionarilor publici -Capitolul V, Secțiunea 1 și 2;

                            – Drepturile funcţionarilor publici;

                           – Îndatoririle funcţionarilor publici

             Cap. VIII- Sanctiuni disciplinare și răspunderea functionarilor publici

3.O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificarile si completările ulterioare

             Tematica: Capitolul II – Dispoziții speciale (art. 6- art.25).

4.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicată , cu modificările și completările ulterioare;

              Tematica :Egalitatea de șanse intre femei si bărbați in domeniul muncii (cap.II, art.7 – art.13)

5.Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

               Tematica – integral
6.H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului  de achizitie publică/acordului cadru din Legea nr.98/2016, cu modificările și completarile ulterioare;

                Tematica – integral

Notă: Pentru toate actele normative mai sus menționate în cadrul Bibilografiei și Tematicii, forma valabilă se considera aceea având toate modificările și completările ulterioare, până la ziua publicării anunțului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul institutiei şi la secretarul comisiei de concurs, Teliță Claudia- consilier superior RU, telefon: 0234/261220, int.101, e-mail:resurseumane@primariabuhusi.ro

Afișat în data de 25 aprilie 2024 la sediul și pe pagina de internet a Primariei Orasului Buhusila sectiunea concursuri.

Operator de date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016

print

Fișiere atașate