1 martie 2024

Examen de promovare in grade sau trepte imediat superioare celei avute anterior

R O M Â N I A

JUDEȚUL BACĂU

ORAȘUL BUHUȘI

Str. Republicii, nr. 5, orașul Buhuși, județul Bacău, tel.: 0234-261220;fax:0372897995; E-mail: secretariat@primariabuhusi.ro
 

NR. 34036 din 06.09.2019

A N U N Ţ

Având în vedere :

 • Prevederile art.554 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu completarile ulterioare;
 • Prevederile Hotărârii nr.286/2011, modificată și completată, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 • Dispoziţia Primarului oraşului Buhuşi nr.93/26.01.2015 privind aprobarea Regulamentului privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, evaluarea performanţelor profesionale individuale şi promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi,

Primăria orașului Buhuși organizează,

EXAMEN DE PROMOVARE

 ÎN FUNCTIA CONTRACTUALĂ DE EXECUTIE, DE INSPECTOR DE SPECIALITATE, TREAPTĂ PROFESIONALĂ IMEDIAT SUPERIOARĂ CELEI AVUTE ANTERIOR,

din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuși

Condiţii de participare la examen

Pot participa la examenul de promovare în grade sau trepte imediat superioare celei avute anterior, persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

            a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul/treapta profesională a funcţiei contractuale din care promovează;

            b) să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani.   

            c) să nu fi fost sancționat disciplinar după acordarea ultimului calificativ.

Dosarul de înscriere la examen:

            Pentru înscrierea la examen candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul sau treapta profesională din care se promovează;
 • copiile rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 ani

( 2019, 2020, 2021).

Dosarele de înscriere la examen se vor depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 5 zile lucrătoare de la afișării, respectiv în perioada 06.10.2022–12.10.2022, ora 1530.

Verificarea dosarelor depuse se va face în data de 13.10.2022, urmând să se afișeze lista cu candidații admiși/respinși.

            Proba scrisă va avea loc în data de 20.10.2022, ora 900, la sediul Primăriei oraşului Buhuşi, Str. Republicii, nr.5.

Sunt declarați admiși la proba scrisă, candidații care vor obține punctajul minim de 50 de puncte.

Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot depune contestație în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului.

BIBLIOGRAFIA /TEMATICA

 1. OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ (art.430- art.450);
 2. HGR 348/2004 –  privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare
 3. Legea 145/2014 – pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. H.C.L. nr.110/2020 privind Regulamentul de Organizare si Functionare a Pietei Centrale din orasul Buhusi.
 5. H.C.L. nr.176/2021 privind Regulamentul de Organizare si Functionare a Târgului săptămânal din orasul Buhusi.

NOTĂ

 Se vor avea în vedere formele la zi ale actelor normative din bibliografie.

PRIMAR Ing. VASILE ZAHARIA

Comp. Resurse Umane,

                                                                                                 Teliță Claudia

print