24 octombrie 2021

Anunt examen organizat în data de 21.02.2019, în vederea promovării în grad superior al functionarilor publici din cadrul instituției

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI
NR. 2937 DIN 28.01.2019

A N U N Ţ

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

Organizează examen de  promovare în grad profesional a unui funcţionar public din cadrul instituţiei, conform prevederilor art.125 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind  organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare precum și a prevederilor art.64 şi art.65 din Legea nr.188/1999 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
–        un post de consilier, clasa I, grad profesional principal în consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Control Comercial și Transport Public local;
Condiţii de participare la examen:
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
b) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.
Dosarul de examen se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului de promovare şi conţine în mod obligatoriu:
a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.
Examenul va avea loc în data de 21.02.2019, ora 1000 proba scrisă şi în data de 26.02.2019, ora 1000 interviul, la sediul PRIMĂRIEI ORAŞULUI BUHUŞI.

ATRIBUŢIILE ŞI RĂSPUNDERILE CE REVIN ANGAJATULUI:
1.        eliberează si vizează anual, în condițiile legii, Autorizații de Funcționare si Profil de Activitate;
2.        verifică respectarea regulilor de comerţ la agenţii economici indiferent de capitalul acestora;
3.        acordă asistenţă de specialitate societăţilor comerciale profilate pe activitatea de comerţ, producţie, prestări servicii, în vederea aplicării prevederilor legale privind activitatea de comerţ;
4.        verifică dacă comercianţii efectuează acte de comerţ cu respectarea condiţiilor legale şi dacă desfăşoară activităţi comerciale, înscrise în autorizaţia de funcţionare sau actul de înfiinţare, ori a condiţiilor cuprinse în licenţe şi brevete;
5.        urmăreşte dezvoltarea ordonată a comerţului şi desfăşurarea activităţilor comerciale, de producţie şi  prestări servicii  în locuri autorizate de primărie;
6.        controlează provenienţa produselor din reţeaua comercială în vederea evitării cumpărării de produse în scop de revânzare de la restaurante, cofetării, cantine, unităţi de turism sau unităţi similare;
7.        controlează depozitarea produselor de către agenţii economici pentru a evita stocarea  de mărfuri în scopul creării unui deficit pe piaţă şi revânzarea lor ulterioare la un preţ mai mare;
8.        interzice livrarea, preluarea sau punerea în vânzare a mărfurilor expirate sau depreciate calitativ.
9.        dă dispoziţii obligatorii pentru înlăturarea deficienţelor constatate;
10.        propune măsuri de stabilire a răspunderii materiale şi de aplicare a sancţiunilor disciplinare, potrivit legislaţiei în vigoare;
11.        propune organelor competente suspendarea pe o perioadă de cel mult 15 zile, a autorizaţiei de funcţionare sau după caz retragerea acesteia, dacă se constată încălcarea prevederilor din autorizaţie sau a dispoziţiilor legale privind desfăşurarea activităţii respective, stabilite prin decizii ale prefecturii sau primarului;
12.        controlează activitatea de comercializare a produselor agroalimentare în pieţe, târguri şi oboare;
13.        întocmeşte documentaţia necesară eliberării către agenţii economici a autorizaţiilor de funcţionare şi profil de activitate conform H.C.L. nr.18/26.03.2013 cu modificările și completările ulterioare;
14.        încheie procese verbale de constatare şi aplicare a contravenţiilor conform anexei la H.C.L. nr.92/2013, modificată și completată, privind „stabilirea şi sancţionarea contravenţională în domeniul protecţiei mediului, a spaţiilor verzi, a aranjamentelor floricole, a parcurilor, a alimentelor de arbori şi a perdelelor de protecţie stradală, a amenajamentelor peisagistice cu funcţie ecologică, estetică şi recreativă, păstrarea şi protecţia dotărilor gospodăreşti, a mobilierului urban, a normelor legale de igienă şi sănătate publică, obligaţiile persoanelor fizice şi juridice privind gestionarea deşeurilor”;
15.         Efectuează controale la agenţii economici, producători agricoli, de pe raza oraşului Buhuşi, în pieţe, târguri şi oboare, în colaborare cu organe de control abilitate prin acte normative la solicitarea scrisă, verbală şi telefonică, în baza dispoziţiilor scrise sau verbale precum şi a împuternicirii scrise a primarului oraşului Buhuşi, atât în timpul programului de serviciu (700- 1530 ) cât şi în afara acestuia( 1530-700) în oricare zi a săptămânii, conform Dispoziției nr.561/17.05.2017.
16.        Efectuează controale la operatorii de transport public local conform HCL 13/29.01.2009  privind organizarea, desfăşurarea serviciului de transport public local şi aprobarea  Regulamentului privind organizarea, desfăşurarea, autorizarea serviciilor de transport public local, modul de atribuire a  Controalelor de  delegare a serviciilor de transport public local şi a caietului de sarcini;
17.        Efectuează controale la operatorii de transport persoane în regim de TAXI conform Legii nr. 38/20.01.2003, H.C.L. nr. 26/27.03.2008 modificată şi completată  prin H.C.L. nr. 11/29.01.2009;
18.        Efectuează controale la operatorii de transport persoane destinate serviciilor regulate,  serviciilor regulate speciale, serviciilor ocazionale conform H.C.L. nr. 91/19.12.2008 modificată prin H.C.L. nr. 12/01.2009 sau alte acte normative date în competenţă lor prin lege;
19.        Întocmește înștiințări de plată agentului economic care întârzie la viza anuală;
20.        Eliberează aviz pentru operatorii de transport care folosesc stațiile de îmbarcare/debarcare a călătorilir pe raza orașului;
21.        Verifică și constată la fața locului în urma reclamațiilor făcute de cetățemi, întocmind documentația necesară;
22.        Întocmește autorizații speciale cu ocazia diferitelor evenimente care au loc pe raza orașului Buhuși, în baza cererilor depuse de către organizatori;
23.        Adrese/corespondență I.S.U. Bacău, A.N.R.S.C. Botoșani, D.S.V.S.A., D.S.P., O.R.C. Bc.
24.        Cu ocazia Bâlciului Annual întocmește tabelul cu toți agenții economici care participă la eveniment, în ordinea depunerii cererilor, table ce stă la baza încasării zilnice a sumelor datorate de aceștia pentru ocupare suprafață teren;
25.        Urmărește legislația aplicabilă atât în ceea ce privește modificarea și completarea cadrului existent cât și a noutăților de imediata aplicare, îndeplinind toate obligațiile rezultate din acestea care sunt de natura postului, respectiv a funcției publice deținute sau a atribuțiilor delegate informând în scris superiorul ierarhic;
26.        Îndeplinește orice atribuție primită de la superiori ierarhici, formulată verbal sau în scris, care se prezumă că este legală, fiind obligat să se conformeze dispozițiilor acestora, orice refuz făcându-se în scris și motivat, în termen de cel mult 24 de ore de la primire;
27.        Rezolvă în termenele stabilite de către superiori ierarhici, lucrările repartizate;
28.        Răspunde de confidențialitatea datelor la care are acces, în afara celor cu caracter public;
29.        Prezenta fișă se completează cu atribuții și sarcini prin dispoziții scrise și acte normative ulterioare;
30.        Răspunde pentru toate documentele întocmite şi eliberate în conformitate cu fişa postului;
31.        Îndeplineşte orice alte atribuții stabilite prin lege şi/sau trasate de şefii ierarhici sau stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local

BIBLIOGRAFIE

stabilită în vederea promovării în grad profesional a unui funcţionar public din                                                                                cadrul Compartimentului Control Comercial și Transport Public local
din 21 – 26 februarie 2019

1.        Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2.        Legea nr. 188/1999 –  privind Statutul funcţionarilor publici, republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare;
3.        Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
4.        Legea nr.215/2001–Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5.        Ordonanța nr.2/2001 – privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
6.        Legea nr.145/2014 – pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;
7.        Ordonanța nr.99/2000 – privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
8.        Legea nr.12/1990  – privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
9.        Legea nr.38/2003-   privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare;

Print