27 September 2023

HCL 11 / 31.01.2019

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru Proiectul ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” și a cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019

Consiliul Local al Orașului Buhuși, întrunit în ședință ordinară din data de 31.01.2019;
Având în vedere:
– Raportul comun al dlui viceprimar Rezmireș Gheorghe Daniel și al Compartimentului Procețua Mediului nr.2236/21.01.2019;
– Expunerea de motive a Primarului Orașului Buhuși nr.2237/21.01.2019;
-prevederile Directivei Consiliului European nr.1999/31/CE privind depozitarea deșeurilor, transpusă în legislația națională prin Hotărârea Guvernului nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor, prevederile Ghidului Solicitantului , Axa prioritară 2- POS Mediu, Domeniul Major de Investiție 1 ”Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor”,
-prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006,republicată, cu modificările și completările ulterioare,
-prevederile art.2, alin.(12), art.6,alin.(1), lit.”k”și alin.(3), art.8, alin.(1), art.9, alin.(2), art.25, art.26,alin.(1), lit.”b” și alin.(8) din Legea privind serviciul de salubrizare a localităților nr.101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
– prevederile art.484, alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
-prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2018pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu,
-Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, cu modificările și completările ulterioare,
-Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău”, cu modificările și completările ulterioare,
-Contractul de finanțare nr.131826/11.04.2011, încheiat între Ministerul Mediului și Pădurilor și Consiliul Județean Bacău,
– Adresa Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr.614566/12.12.2018 și adresa Consiliului Concurenței nr.17001/18.12.2018,
– prevederile Legii nr.195/2006 – Legea cadrul a descentralizării, modificată şi completată;
– Raportul comisiei agricole nr. 3461 din 31.01.2019, raportul comisiei de urbanism nr. 3462/ 31.01.2019, raportul comisiei economice nr. 3463/31.01.2019, raportul comisiei juridice nr. 3464/31.01.2019, favorabile;
-Adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, nr. 39341/20.12.2018 privind aprobarea Planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău”,
-În temeiul art.36, alin.(2), lit.”b” și ”d”, alin.(4), lit.”a” și lit.”c”, alin.(6), lit.”a”, pct.14, al art.45, alin.(2), lit. ”a” și lit.”c” , art.48 alin.2 și art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă Planul anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău”, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01.01.2019.
Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei își încetează aplicabilitatea Planul de evoluție a taxelor și tarifelor ce a fost aprobat prin HCL nr.117/20.12. 2010.
Art. 4. Se împuterniceşte Dl Vasile Zaharia, având calitatea de reprezentant al Orașului Buhuși în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile art. 1 din prezenta hotărâre în adunarea generală a asociaţiei.
Art. 5. (1) Se aprobă taxa specială de salubrizare pentru anul 2019 în cuantum de 14,27 lei/persoană/lună pentru utilizatorii casnici.
(2) Se aprobă subvenționarea taxei speciale de salubrizare aferentă anului 2019 pentru utilizatorii casnici, aprobată la alineatul 1 al prezentului articol, din bugetul local al Orașului/ Buhuși în cuantum de 4,27 lei/persoană/lună.
(3) Subvenția prevăzută la alin.2 se va acorda doar pentru persoanele vulnerabile, astfel încât să se asigure protecție socială pentru evitarea marginalizării sociale, persoane ce vor fi stabilite pe bază de Regulament emis și aprobat prin hotărâre de către Consiliul Local Buhuși.
Art. 6. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art. 7. Prezenta hotărâre se va comunica persoanei nominalizate la art.4, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, Instituției Prefectului – Județul Bacău în vederea exercitării contolului de legalitate și va fi adusă la cunoștință publică, în condițiile legii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PRISTAVU MIHAI

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 11
Din 31.01.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 17
Voturi „pentru” – 17
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 0

print