12 iunie 2024

HCL 12 / 31.01.2019

HOTĂRÂRE
privind aprobarea numărului de posturi pentru
asistenţii personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2019

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
– referatul nr. 2716/23.01.2019 al d-nei Teliţă Claudia – responsabil cu evidenţa asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap;
– expunerea de motive nr. 2747/23.01.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
– H.G. nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap – modificată şi completată;
– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale – modificată şi completată;
– Legea nr. 448/2006 republicată – privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– H.G.R. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, modificată și completată;
– Legea nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
– Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
– H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
– Legea nr. 195/2006 – Legea-cadru a descentralizării – modificată şi completată;
– Raportul comisiei economice nr.3463/31.01.2019, raportul comisiei juridice nr. 3464/31.01.2019, favorabile;
– În baza art. 36 alin. 2 lit.a, lit.d, alin. 3 lit.b, alin. 6 lit.a pct. 2, art. 45, art. 48, alin. 2 şi art. 115 alin. 1 lit.b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 – republicată şi modificată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Pentru anul 2019, se aprobă un număr de 50 posturi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap de pe raza oraşului Buhuşi.
Art. 2 Organigrama aparatului de specialitate al primarului, precum şi pentru serviciile subordonate Consiliului Local Buhuşi va fi completată în mod corespunzător.
Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției de Asistență Socială, Compartimentului Resurse Umane, Direcţiei Buget, Finanţe, Contabilitate, Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PRISTAVU MIHAI CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 12
Din 31.01.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 17
Voturi „pentru” – 17
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 0

print