29 September 2023

HCL 13 / 31.01.2019

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de acordare a normei de hrană pe anul 2019 personalului Serviciului Poliția Locală Buhuși

Consiliul Local Buhuşi, jud.Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
– Raportul nr. 2595/23.01.2019 al Direcţiei Buget Finanţe Contabilitate;
– Expunerea de motive nr. 2596/23.01.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
– Prevederile art.35^1, alin.(1) si (2) din Legea nr.155/2010 – Legea Politiei Locale, republicata si actualizata ;
– Prevederile H.G.nr.171/2015 privind stabilirea metodologiei si a regulilor de aplicare a drepturilor prevazute la art.35^1, alin. (1) din Legea Politiei Locale nr.155/2010;
– Prevederile O.U.G.nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare natională, ordine publică și siguranță națională, republicată și actualizată;
– HCL nr. 51/2011 privind Organizarea şi Funcţionarea Poliţiei Locale a oraşului Buhuşi;
– Legea nr. 195/2006 – Legea-cadru a descentralizării – modificată şi completată;
– Raportul comisiei economice nr. 3463/31.01.2019, raportul comisiei juridice nr. 3464/ 31.01.2019, favorabile;
– Prevederile art. art.9, art.10, art.27, art.36 alin.2, lit.b, alin.4, lit.a, d, e, alin.9, art.45, art.48, alin.2 şi art.115 alin.1 lit. b din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală – republicată şi modificată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul de acordare a normei de hrană pentru personalul din cadrul Serviciul Poliția Locală Buhuși pe anul 2019, conform anexei -parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Serviciul Poliția Locală Buhuși va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Buget,Finanțe, Contabilitate din cadrul instituției, Serviciului Poliția Locală Buhuși, Primarului oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PRISTAVU MIHAI CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 13
Din 31.01.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 17
Voturi „pentru” – 12
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 5

print