18 mai 2024

HCL 14 / 31.01.2019

HOTĂRÂRE
privind aprobarea acordării normei de hrană pe anul 2019 personalului din cadrul Serviciului Poliția Locală Buhuși

Consiliul Local Buhuşi, jud. Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
– Raportul nr. 2592/23.01.2019 al Direcţiei Buget Finanţe Contabilitate;
– Expunerea de motive nr. 2593/23.01.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
– Referatul nr. 1496/15.01.2019 înaintat de Șeful Poliției Locale Buhuși;
– Prevederile art. 35^1, alin.(1) si (2) din Legea nr.155/2010 – Legea Politiei Locale, republicată și actualizată;
– HCL nr. 5/27.01.2011 prin care s-a aprobat, în temeiul prevederilor Legii nr. 155/2010, înființarea Poliției Locale, ca instituție de interes local fără personalitate juridică, ca și serviciu în aparatul de specialitate a primarului, prin reorganizarea Poliţiei Comunitare;
– HCL nr. 51/2011 privind Organizarea şi Funcţionarea Poliţiei Locale a oraşului Buhuşi;
– Prevederile HG nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei si a regulilor de aplicare a drepturilor prevazute la art.35^1, alin. (1) din Legea Politiei Locale nr. 155/2010;
– Prevederile O.U.G. nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, in timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, republicata si actualizata;
– Prevederile HCL nr.13/31.01.2019- privind aprobarea Regulamentului de acordare a normei de hrană pe anul 2019 personalului Serviciului Poliția Locală Buhuși;
– Legea nr. 195/2006 – Legea-cadru a descentralizării – modificată şi completată;
– Raportul comisiei economice nr. 3463/31.01.2019, raportul comisiei juridice nr. 3464/31.01.2019, favorabile;
– În temeiul art.36 alin.(2) lit. b) și d) coroborate cu alin.(4) lit. a, alin.(6) lit. a, punctul 7, art.48, alin.2, art. 61 alin.(2) si art. 115, alin (1) lit. b din Legea nr. 215/2001, republicată și modificată – privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă acordarea normei de hrană personalului din cadrul Serviciului Poliția Locală Buhuși pe anul 2019, așa cum este prevăzută în Regulamentul de acordare a normei de hrană.
Art.2. Norma de hrană pentru anul 2019 se reactualizează conform reglementărilor legale în vigoare.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, republicată și modificată.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Buget, Finanțe, Contabilitate, Serv. Poliției Locale, Primarului orașului Buhuși și Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către Direcția Buget, Finanțe, Contabilitate din cadrul instituţiei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PRISTAVU MIHAI CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 14
Din 31.01.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 17
Voturi „pentru” – 12
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 5

print