27 noiembrie 2021

HCL 150 / 27.09.2018

HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului de consilier local al domnului
SCRIITORU OVIDIU – membru al Partidului Social Democrat

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în şedinţa ordinară;
Având în vedere:
– procesul verbal al comisiei de validare nr. 28936/20.09.2018;
– adresa nr.126/12.09.2018 a Partidului Social Democrat – Filiala Judeţeană Bacău, înregistrată la instituția noastră sub nr.28857/19.09.2018;
– expunerea de mtive nr.28946/20.09.2018 a Primarului orașului Buhuși;
– Hotărârea Consiliului Local Buhuşi nr.143/30.08.2018 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local pentru doamna Pahoncea Gabriela Carmen şi declararea locului acesteia ca fiind vacant;
– prevederile Legii nr.637/2002 privind aprobarea O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – Cadru de Organizare şi Funcţionare a Consiliilor Locale;
– prevederile Legii nr.393/2004 – privind Statutul aleşilor locali – modificată şi completată;
– jurământul dlui Scriitoru Ovidiu depus la data de 27.09.2018;
– raportul comisiei juridice a Consiliului Local Buhuși nr.29706 .din 27.09.2018, favorabil;
– în baza prevederilor art.31 alin.5,art.32 alin.1, art.36 alin.9, art.45, art.48, alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 – republicată şi modificată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Începând cu data prezentei hotărâri, se validează mandatul de consilier local al domnului SCRIITORU OVIDIU – candidat pe listele Partidului Social Democrat.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de în termen de 5 zile de la adoptare la instanța de contencios administrativ competentă, fără a se mai efectua procedura prealabilă.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată domnului Scriitoru Ovidiu, Comp. Resurse Umane, Compartimentului Salarizare, Comp.Administrație și Relații Publice din cadrul instituției, Primarului oraşului Buhuşi, precum şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău – în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VASILE CREȚULESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 150
Din 27.09.2018

Print