18 mai 2024

HCL 151/27.09.2018

HOTĂRÂRE
privind constatarea că aparţine domeniului privat al localităţii, bunul imobil – teren intravilan în suprafaţă totală de 505,00 mp, situat în Buhuşi, Str. Libertății, nr.197 B, pe care se află clădire cu nr. cad. 61362-C1, în suprafață construită de 217,00 mp, proprietatea numitului STAN FLORIN, însuşirea documentaţiei de evaluare nr. 20350/19.06.2018 și a documentaţiei de cadastru nr. 61362 ac, de notare în Cartea Funciară, de publicitate imobiliară înregistrată la instituţia noastră sub nr. 20351/19.06.2018, precum și aprobarea vânzării acestuia prin metoda negocierii directe şi a preţului minim de negociere în vederea vânzării

Consiliul Local Buhuşi, jud. Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
– Adresa nr.26345/24.08.2018 a numitului Stan Florin prin care îşi exprimă opţiunea de a cumpăra terenul în suprafaţă de 505,00 mp, situat în Buhuşi, Str. Libertății, nr.197 B;
– Certificatul fiscal nr. 20358/19.06.2018 prin care se constată că s-a achitat impozitul pentru suprafața de 505,00 mp;
– Contractul de vânzare-cumpărare nr.1196/13.12.2013 autentificat la Biroul Notarului Public Năstasă Mihaela din care reiese faptul că dl Stan Florin a cumpărat imobilul –în suprafață construită de 217 mp, fără terenul aferent și de sub clădire;
– Adresa nr. 20268/20.06.2018 a Comp. Agricol;
– Raportul de evaluare nr. 20350/19.06.2018 – executant SC „EVAL PROIECT CONSULTING” SRL BACĂU;
– Documentaţia cadastrală nr.61362 ac, înregistrată sub nr. 20351/19.06.2018 – executată de dl. LUCA VASILE, notată în Cartea Funciară şi de publicitate imobiliară;
– Studiul de oportunitate nr.26850/29.08.2018 al Serv. Urbanism;
– Raportul de specialitate nr.26851/29.08.2018 al Serv. Urbanism;
– Expunerea de motive nr.26852/29.08.2018 a Primarului oraşului Buhuşi;
– HCL nr.124/26.07.2018- privind constatarea că aparţine domeniului privat al localităţii, bunul imobil – teren intravilan în suprafaţă totală de 505,00 mp, situat în Buhuşi, Str. Libertății, nr.197 B, pe care se află clădire cu nr. cad. 61362-C1, în suprafață construită de 217,00 mp, proprietatea numitului STAN FLORIN, însuşirea documentaţiei de cadastru nr. 61362 ac, de notare în Cartea Funciară, de publicitate imobiliară înregistrată la instituţia noastră sub nr. 20351/19.06.2018 și a documentaţiei de evaluare înregistrată la instituţia noastră sub nr. 23279/19.07.2018 , în vederea stabilirii taxei minime de închiriere, aprobarea închirierii directe a acestuia, precum și a taxei minime lunare de închiriere ;
– Contractul de inchiriere nr.24645/03.08.2018 încheiat între UAT Orașul Buhuși și Stan Florin;
– Legea Nr.273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile art.552-553, art.555-561, art.602-603, art.876-885 din Noul Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 – Republicată şi modificată prin Legea nr. 71/2011;
– Prevederile art.4 din Legea Nr.213/1998 – privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia – modificată şi completată;
– Prevederile H.C.L Nr.70/27.04.2017, art.4, alin.B, şi art.9,lit.a, de aprobare a ,,Regulamentului privind procedura de vânzare a unor bunuri – terenuri proprietate privată a orașului Buhuși ce fac obiectul unor contracte de închiriere/concesionare”;
– Prevederile Legii nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării, cu modificările si completările ulterioare;
– Raportul comisiei agricole nr.29701/27.09.2018, raportul comisiei de urbanism nr. 29702/27.09.2018, raportul comisiei economice nr.29703/27.09.2018, raportul comisiei juridice nr. 29704/27.09.2018, favorabile;
– în temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, alin.5, lit. b, alin.9, art. 45, art.48, alin.2, art.115 alin.1 lit. b, art.121 și art.123 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se constată că aparţine domeniului privat al localităţii bunul imobil – teren intravilan în suprafaţă totală de 505,00 mp, situat în Buhuşi, Str. Libertății, nr.197 B, pe care se află clădire cu nr. cad. 61362-C1, în suprafață construită de 217,00 mp, proprietatea numitului STAN FLORIN, conform Plan situație – Anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă însuşirea documentaţiei de evaluare înregistrată la instituţia noastră sub nr. 20350/19.06.2018 , a bunului imobil – teren, în suprafaţă totală de 505,00 mp, situat în Buhuşi, Str. Libertății, nr.197 B , conform Anexei nr.2 – parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.3. Se aprobă însuşirea documentaţiei cadastrale nr. 61362 ac, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 20351/19.06.2018 , a bunului imobil – teren, în suprafaţă totală de 505,00 mp, situat în Buhuşi, Str. Libertății, nr.197 B , conform Anexei nr.3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă vânzarea prin metoda negocierii directe, a bunului imobil – teren, în suprafaţă totală de 505,00 mp, situat în Buhuşi, Str. Libertății, nr.197 B .
Art.5. Se aprobă preţul minim de pornire a negocierii directe, în vederea vânzării bunului imobil – teren, în suprafaţă totală de 505,00 mp, situat în Buhuşi, Str. Libertății, nr.197 B, după cum urmează:
Suprafaţă totală – 505,00 mp .
Preţ minim de vânzare calculat de SC Eval Proiect Consulting SRL Bacău:
– Stot.- 505,00 mp – 33.871,00 lei(fără TVA ) respectiv 67,00 lei/mp (fără TVA ) .
Preţ minim de pornire a negocierii directe stabilit de C.L.B:
– Stot.- 505,00 mp : 34.000 lei (fără TVA ) respectiv 67,32 lei/mp.(fără TVA )
Art.6. Se aprobă „Studiul de oportunitate” în vederea vânzării prin metoda negocierii directe, a bunului imobil – teren, în suprafaţă totală de 505,00 mp, situat în Buhuşi, Str. Libertății, nr.197 B, conform Anexei nr. 4 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7. Cheltuielile propriu-zise cu întocmirea contractului de vânzare-cumpărare, taxele de timbru şi de autentificare, onorariul notarial, cad în sarcina cumpărătorului.
Art.8. Se împuterniceşte d-l Vasile Zaharia – Primarul Oraşului Buhuşi, să reprezinte Consiliul Local Buhuşi în vederea semnării Contractului de vânzare-cumpărare la notariat.
Art.9. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.10. Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul C.L.B, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VASILE CREȚULESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 151
Din 27.09.2018

print