1 martie 2024

HCL 152 / 27.09.2018

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării programului de investiții al
Consiliului Local Buhuși pe anul 2018 cu finanțare rambursabilă internă și aprobarea Actului adițional nr.3, din 18.07.2018 la contractul de credit de investiții nr. RQ15125747784957
din data de 08.12.2015

Consiliul Local al Oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
– Raportul nr. 27.870 din 11.09.2018 al compartimentului de specialitate;
– Expunerea de motive nr. 27.873 din 11.09.2018 a Primarului oraşului Buhuşi;
– Prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– H.C.L. nr.56/22.05.2015 privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţai rambursabile interne în valoare de 14.000.000 lei;
– Hotărârea Consiliului Local Nr. 118 din 10 Iulie 2018 privind aprobarea modificării programului de investiții al Consiliului Local Buhuși pe anul 2018 cu finanțare rambursabilă internă;
– Actul adițional nr.3, din 18.07.2018, la contractul de credit de investiții nr. RQ15125747784957 din data de 08.12.2015
– Prevederile Legii nr.287/2009 privind Codul Civil – republicat şi modificat;
– Prevederile O.U.G. nr.64/2007 – privind datoria publică – cu modificările completările ulterioare;
– Prevederile O.U.G. nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare . domeniul bugetar – cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile contractului de credit de investiţii RQ 15125747784957/36024/08.12.2015 încheiat între Oraşul Buhuşi şi CEC Bank SA;
– Prevederile Legii nr. 195/2006 – Legea cadrul a descentralizării;
– Raportul comisiei economice nr.28703/27.09.2018, raportul comisiei juridice nr. 29704/27.09.2018, favorabile;
– în baza prevederilor art.3 alin.l, art.4, art.9 – 10, art.36 alin.2, lit.b, c, d, alin.4, lit.b, e, f, alin.6 lit.a, pct.9, 11, 13, 14, alin.9, art.45 și art.115 alin.l lit.b din Legea nr.215/2001, a administraţiei publice locale – republicată şi modificată.

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă modificarea programului de investiții al Consiliului Local Buhuși pe anul 2018 cu finanțare rambursabilă internă, conform anexei nr.1- parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă Actul adițional nr.3 din 18.07.2018 la contractul de credit de investiții nr. RQ15125747784957 din data de 08.12.2015, ce prevede majorarea duratei de tragere cu 12 luni, până la data de 15 septembrie 2019, conform anexei nr.2 – parte integrantă din prezenta hotărîre.
Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art. 4. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Direcția Buget Finanțe Contabilitate şi va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VASILE CREȚULESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 152
Din 27.09.2018

print