21 februarie 2024

HCL 153 / 27.09.2018

HOTĂRÂRE
privind însuşirea documentaţiei de cadastru nr. 7864, de notare în Cartea Funciară și de publicitate imobiliară înregistrată la instituţia noastră sub nr.27470/05.09.2018 și a documentaţiei de evaluare nr. 25160/09.08.2018 pentru stabilirea taxei minime anuale de concesionare, precum şi concesionarea prin metoda licitației publice deschise cu strigare a terenului ce aparține domeniului public al locvalității în suprafață de 2.836,00 mp mp, situat în intravilanul orașului Buhuşi, Str. Libertății (zonă târg săptămânal), în vederea construirii unei autogări pentru deservirea traseelor locale și interurbane

Consiliul Local Buhuşi, jud. Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
– Documentaţia cadastrală nr.7864, înregistrată sub nr.27470/05.09.2018 – executată de dl. Darie Laurențiu, notată în Cartea Funciară şi de publicitate imobiliară;
– Raportul de evaluare nr. 25160/09.08.2018 – executant SC „EVAL PROIECT CONSULTING” SRL BACĂU;
– Studiul de oportunitate nr.27505/05.09.2018 al Serv. Urbanism;
– Caietul de sarcini nr. 27506/05.09.2018 al Serv. Urbanism;
– Raportul de specialitate nr. 27507/05.09.2018 al Serv. Urbanism;
– Expunerea de motive nr. 27508/05.09.2018 a Primarului oraşului Buhuşi;
-HCL nr.123/26.07.2018 privind constatarea că aparține domeniului public al localităţii, bunul imobil – teren intravilan în suprafaţă totală de 2.836,00 mp, situat în Buhuşi, Str. Libertății (zonă târg săptămânal), aprobarea întocmirii documentaţiei de cadastru, de notare în Cartea Funciară şi de publicitate imobiliară, precum și a documentaţiei de evaluare în vederea concesionării în condițiile legii, având drept destinaţie construire autogară, pentru deservirea traseelor locale și interurbane;
– Ordonanța de urgență nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, modificată și completată;
– HG nr.168/1997 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, modificată și completată ;
-Prevederile art.3(1), art.15, art.16(1) din Legea Nr.213/1998 – privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată și completată;
– Prevederile art.858 – 862, art.871 – 873 din Noul Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 – Republicată şi modificată prin Legea nr. 71/2011;
– Prevederile Legii nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării, cu modificările si completările ulterioare;
– Raportul comisiei agricole nr.29701/27.09.2018, raportul comisiei de urbanism nr. 29702/27.09.2018, raportul comisiei economice nr.29703/27.09.2018, raportul comisiei juridice nr. 29704/27.09.2018, favorabile;

– În baza dispoziţiilor art.9, art.10, art.27, art.36, alin.2, lit. b, c, alin.4, lit.d, e, alin.5 lit.a, art.45, art.48, alin.2, art.115 alin.1 lit.b, art.120 şi art.123 din Legea Nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi modificată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă însușirea documentaţiei de cadastru nr.7864, de notare în Cartea Funciară și de publicitate imobiliară înregistrată la instituţia noastră sub nr. 27470/05.09.2018, a bunului imobil – teren ce aparține domeniului public al localității în suprafață de 2.836,00 mp, situat în intravilanul orașului Buhuşi, Str. Libertății (zonă târg săptămânal), conform Anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă însușirea documentaţiei de evaluare în vederea stabilirii taxei minime de concesionare anuale, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 25160/09.08.2018, a bunului imobil – teren în suprafață de 2.836,00 mp, situat în intravilanul orașului Buhuşi, Str. Libertății (zonă târg săptămânal), conform Anexei nr.2 – parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.4. Se aprobă „Studiul de oportunitate” pentru concesionarea prin metoda licitației publice deschise cu strigare a bunului imobil – teren în suprafață de 2.836,00 mp, situat în intravilanul orașului Buhuşi, Str. Libertății (zonă târg săptămânal), în vederea construirii unei autogări pentru deservirea traseelor locale și interurbane, conform Anexei nr.3 – parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.5. Se aprobă, „Caietul de sarcini” pentru concesionarea prin metoda licitației publice deschise cu strigare a bunului imobil – teren în suprafață de 2.836,00 mp, situat în intravilanul orașului Buhuşi, Str. Libertății (zonă târg săptămânal), în vederea construirii unei autogări pentru deservirea traseelor locale și interurbane, conform Anexei nr.4 – parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.6. Se aprobă concesionarea prin metoda licitației publice deschise cu strigare a bunului imobil – teren ce aparține domeniului public al localității în suprafață de 2.836,00 mp, situat în intravilanul orașului Buhuşi, Str. Libertății (zonă târg săptămânal), în vederea construirii unei autogări pentru deservirea traseelor locale și interurbane, după cum urmează:
Destinaţia – construirea unei autogări pentru deservirea traseelor locale și interurbane
Suprafaţă totală, – 2.836,00 mp
Durata concesionării – 25 ani
Taxa minimă anuală de concesionare calculată de SC Eval Proiect Consulting Srl Bacău
conf. Raport de evaluare nr. 25160/09.08.2018 :
– 14.403,62 lei/an –

Taxa anuală de concesionare stabilită de CLB – 14.500 lei/an
Valoarea minimă a construcţiei – 1.800.000,00 lei.
Art.7. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.8. Se împuterniceşte d-l Vasile Zaharia – Primarul Oraşului Buhuşi, să reprezinte Consiliul Local Buhuşi în vederea semnării Contractului de concesionare

Art.9. Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul C.L.B, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VASILE CREȚULESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 153
Din 27.09.2018

print