21 iunie 2024

HCL 154 / 27.09.2018

HOTĂRÂRE
privind completarea inventarului domeniului privat al orașului Buhuși, județul Bacău, însușit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 71/2018

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
– raportul nr. 28694 /18.09.2018 întocmit de Serviciul de Urbanism din cadrul Primăriei orașului Buhuși;
– expunerea de motive nr. 28695 / 18.09.2018 a Primarului oraşului Buhuşi;
– prevederile art.4 art.6 alin.1 și art.21(2) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;
– art.6 din Legea nr.18/1991 – Legea fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– HGR nr.1476/2008 pentru modificarea şi completarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul, modificată și completată;
– HGR nr.1347/2001privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău, modificată și completată;
– prevederile HCL nr.71/26.04.2018 – privind însușirea inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Buhuși;
– Prevederile Legii nr.195/2006 – legea cadru a descentralizării cu modificările și completările ulterioare;
– Prevederile art. 552, art.553 alin.1, art.555-557 din noul Cod Civil;
– Raportul comisiei agricole nr.29701/27.09.2018, raportul comisiei de urbanism nr. 29702/27.09.2018, raportul comisiei economice nr.29703/27.09.2018, raportul comisiei juridice nr. 29704/27.09.2018, favorabile;
– prevederile art.36 alin.2, lit.c, art.45, alin.1, art.48, alin.2, art.115, alin.1, lit.b, art.121, alin.1 și art.122 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Completarea inventarului domeniul privat al orașului Buhuși însușit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 71/2018, cu pozițiile 115-145, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.3. Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Serv. Urbanism, va fi comunicată Instituției Prefectului – județul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarul orașului Buhuși și va fi adusă la cunoștință publică de secretarul orașului, în condițiile legii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VASILE CREȚULESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr.154
Din 27.09.2018

print