21 iunie 2024

HCL 155 / 27.09.2018

HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Buhuși în
Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii (CEAC) din cadrul
Liceului Teoretic „Ion Borcea” Buhuşi

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
– adresa nr. 4206/14.09.2018 a Liceului Teoretic „Ion Borcea” Buhuşi, înregistrată la instituția noastră sub nr. 28374/14.09.2018;
– adresa nr. 4203/14.09.2018 a Liceului Teoretic „Ion Borcea” Buhuşi, înregistrată la instituția noastră sub nr. 28375/14.09.2018;
– raportul nr. 28724/18.09.2018 al Secretarului orașului Buhuși;
– expunerea de motive nr. 28725/18.09.2018 a Primarului oraşului Buhuşi;
– art. 11 și art. 12 din OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, modificată și completată,
– Legea educaţiei naţionale nr.1/2011- cu modificările şi completările ulterioare;
-H.G.R. nr.2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;
– Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei – modificată şi completată;
– Ordinul nr. 5079/19.09.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
– H.C.L. nr. 2/2018 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2018-2019 din orașul Buhuși;
– Legea nr. 195/2006 – legea cadru a descentralizării;
– Raportul comisiei economice nr.29703/27.09.2018 și raportul comisiei juridice nr.29704/27.09.2018, favorabile;
– în baza art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, alin. 9, art. 37, art. 45, art. 48, alin. 2 şi art.115 alin.1 lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se desemnează dl Pristavu Mihai – consilier local, ca membru în Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii (CEAC) din cadrul Liceului Teoretic „Ion Borcea” Buhuşi.
Art.2. La data adoptării prezentei, se abrogă prevederile HCL nr. 147 din 31.10.2016.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată..
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Liceului Teoretic „Ion Borcea” Buhuşi, persoanei nominalizate la art.1, Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VASILE CREȚULESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 155
Din 27.09.2018

print