21 mai 2024

HCL 156 / 27.09.2018

HOTĂRÂRE
privind premierea elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar din orașul Buhuși care au obținut rezultate deosebite la olimpiade școlare și concursuri sportive,
în anul scolar 2017-2018

Consiliul Local al Orașului Buhuși, întrunit în şedinţa ordinară;
Având în vedere:
– Raportul nr. 28859/19.09.2018 al Compartimentului Financiar, Contabilitate, Buget, Salarizare, Inventarierea Patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Buhuși;
– Expunerea de motive nr. 28861/19.09.2018 a Primarului orașului Buhuşi;
– Informarea nr. 27238 / 03.09.2018 întocmită de membrii comisiei desemnați prin Dispoziția nr. 741/2018 emisă de Primarul orașului Buhuși;
– Adresa nr. 3392/02.07.2018 înaintată de Liceul Teoretic “Ion Borcea” Buhuși;
– Adresa nr. 1156/02.07.2018 înaintată de Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” Buhuși;
– Adresa nr. 281/02.07.2018 înaintată de Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare” Buhuși;
– HCL nr. 171/2017 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de premii elevilor care au obţinut distincţii /rezultate deosebite – Premiul I,II,III, mențiuni sau medalii – aur, argint, bronz la etapele judeţene şi interjudeţene/regionale la competiţiile şcolare, olimpiade școlare, concursuri, etc.;
– Dispoziția nr. 741/2018 privind constituirea comisiei pentru analizarea rezultatelor deosebite obținute de elevii instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și liceal de pe raza teritorială a orașului Buhuși, în vederea premierii conform HCL nr. 171/ 2017;
– Art.7 din HG nr. 536/2016 privind stimularea performanţei şcolare înalte din învăţământul preuniversitar;
– prevederile art. 5, alin. 3 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
– Art. 105, alin.2, lit.h și l, art.106, art.111, alin.4 din Legea nr.1/2011 din Legea educaţiei naţionale, modificată și completată;
– Prevederile Legii nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării, cu modificările si completările ulterioare;
– Raportul comisiei economice nr.29703/27.09.2018 și raportul comisiei juridice nr. 29704/27.09.2018, favorabile;
– În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a) pct. 1, 4, 5 și 6, art. 45, alin. 1, art. 48, alin. 2 și art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale – republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă lista nominală a elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar din orașul Buhuși care au obținut rezultate deosebite la olimpiade școlare și concursuri sportive, în anul scolar 2017-2018, în vederea premierii, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se aprobă cuantumul valoric al premiilor acordate elevilor olimpici și a celor cu rezultate deosebite la competiții sportive, conform anexei nr. 2- parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 Festivitatea de premiere va avea loc în data de 09.11.2018 în Sala Mare a Casei de Cultură Buhuși.
Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică instituțiilor de învățământ preuniversitar de pe raza orașului orașului Buhuși, Primarului orașului Buhuși şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate și va fi dusă la îndeplinire de către Direcția Buget Finanțe Contabilitate din cadrul instituției.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VASILE CREȚULESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 156
Din 27.09.2018

print

Fișiere atașate