21 februarie 2024

HCL 157 / 27.09.2018

HOTĂRÂRE
privind aprobarea actului adițional nr. 9 la Contractul de delegare parțială a serviciului de salubritate nr. 5367/12.02.2007 -modificat și completat

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
– Raportul nr. 28807 /19.09.2018 al Comp. Protecția Mediului ;
– Expunerea de motive nr. 28807 /19.09.2018 a Primarului orașului Buhuși;
-Prevederile Contractului de delegare a serviciului de salubritate nr. 5367/ 12.02.2007 încheiat între Consiliul Local Buhuşi şi operatorul SC GYNDANY IMPEX SRL Buhuşi, modificat şi completat prin Actele Adiţionale nr.1-8;
-Prevederile cap.I, art.2 alin(3) din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2014;
– Prevederile pct.56 din Legea nr. 225/2016 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006;
-Prevederile art.17 din Legea nr.211/2011- privind privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– Prevederile art.6 din H.G. nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor, modificată;
– Prevederile anexei nr.3 și anexei nr.6 din O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul de mediu, modificată și completată;
– prevederile art.7 și anexa nr.3 din H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, modificată și completată;
– prevederile art.27 din O.U.G. Nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;
– prevederile art. 29, alin(10) lit.e din Legea nr.51/2006 –Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr.195/2006 – Legea-cadru a descentralizării;
– Raportul comisiei agricole nr.29701/27.09.2018, raportul comisiei de urbanism nr. 29702/27.09.2018, raportul comisiei economice nr.29703/27.09.2018, raportul comisiei juridice nr. 29704/27.09.2018, favorabile;
– În temeiul prevederilor art.10, art.36, alin 2,lit.b,d, alin.4, lit.f, alin.6,lit.a pct.9 și 14,art.45, art.48 alin.2 şi art.115 lit.b din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată şi modificată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Actul adițional nr.9 la Contractul de Concesionare privind Delegarea Parţială a Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare din Oraşul Buhuşi, nr. 5367 din 12.02.2007 (modificat și completat) și aprobat prin H.C.L. nr.3/31.01.2007, în sensul completării contractului cu indicatorii tehnici corelaţi cu ţintele/obiectivele asumate la nivel national, conform Anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta Hotărâre poate fi atacată în condiţiile legii la instanţa de contencios administrativ competentă în termen de 30 de zile.
Art.3. Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul Consiliului Local Buhuşi, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul Achiziții Publice și de către Compartimentul Protecția Mediului din cadrul instituţiei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VASILE CREȚULESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 157
Din 27.09.2018

print

Fișiere atașate