29 September 2023

HCL 159 / 27.09.2018

HOTĂRÂRE
privind transformarea funcției contractuale de muncitor calificat, treaptă profesional II – studii M/G în funcția contractuală de șofer, grad profesional II – studii M/G în cadrul Serviciului Spații Verzi, Producerea Materialului Floricol, Activități de Creștere a Animalelor

Consiliul local al oraşului Buhuşi, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
– Referatul nr.28239/13.09.2018 al domnului Negoiță Sorin, șef formație muncitori, Serviciului Spații Verzi, Producerea Materialului Floricol, Activități de Creștere a Animalelor;
– Raportul nr. 28954/20.09.2018 al Comp. Resurse Umane;
– Expunerea de motive nr. 28955/20.09.2018 a Primarului oraşului Buhuşi;
– Hotărârea nr.286/2011 – pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
– Legea nr.53/2003 Codul muncii – republicat, cu modificările și completările ulterioare;
– Prevederile Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
– Prevederile O.U.G. nr.91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
– Prevederile OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
– Hotărârea Guvernului nr.846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
– Prevederile O.U.G. nr.79/2017 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal care stipulează transferul contribuțiilor sociale din sarcina angajatorului în sarcina angajatului;
– Legea nr.273/2006 – privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile Legii nr.195/2006 – legea cadru a descentralizării;
– Raportul comisiei economice nr.29703/27.09.2018 și raportul comisiei juridice nr.29704/27.09.2018, favorabile;
– în temeiul art.36 alin.(2) lit. a, alin.3,lit. b, alin.9, art.45 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată şi modificată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă transformarea funcției contractuale de muncitor, treaptă profesională II – studii M/G în funcția contractuală de șofer, grad profesional II – studii M/G în cadrul Serviciului Spații Verzi, Producerea Materialului Floricol, Activități de Creștere a Animalelor.
Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.
Art.3. Statele de funcţii şi organigrama vor fi reactualizate într-o şedinţă viitoare a Consiliului Local Buhuşi, conform modificărilor aduse prin prezenta hotărâre.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului oraşului Buhuşi, Direcţiei Buget, Finanţe, Contabilitate şi va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul Resurse Umane.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VASILE CREȚULESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 159
Din 27.09.2018

print