21 iunie 2024

HCL 16 / 31.01.2019

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău nr.1078/1087
din 16.04.2018

Consiliul Local al Orașului Buhuși, întrunit în ședința ordinară din 31 ianuarie 2019;
Având în vedere:
– Raportul compartimentului de specialitate nr. 3234 din 29.01.2019;
– Expunerea de motive nr. 3235 din 29.01.2019 a Primarului Orașului Buhuși;
-Adresa S.C. ECO SUD S.A.București nr 154/17.01.2019, înregistrată la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău sub nr. 189/17.01.2019 și adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău nr.328 din 29.01.2019, înregistrată la Consiliul Local al Orașului Buhuși sub nr. 3185 din 29.01.2019 ;
-prevederile art.43, alin.(4) și (5) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
-prevederile art.26, alin.(5) și (7) și art.27, alin.(2) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
– prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor,
– prevederile Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu,
-prevederile Ordinului Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr.109/2007privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților,
– prevederile Hotărârii Consiliul Local al Orașului Buhuși nr.6/30.01.2018 privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău, ale art.1, alin.(1) pct. Modificare legislativă, lit.”b”, art.8, pct.2, art.9, alin.(1), lit.”j”și alin.(2), art.13, pct.2, art.29 din contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău nr.1078/1087 din 16.04.2018, precum și ale art.5, alin.(1), lit.”f” și art.17, alin.(2), lit.”g” din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, cu modificările și completările ulterioare;
– Raportul comisiei agricole nr. 3461/31.01.2019, raportul comisiei de urbanism nr. 3462/ 31.01.2019, raportul comisiei economice nr. 3463/31.01.2019, raportul comisiei juridice nr. 3464/31.01.2019, favorabile;
– În temeiul art.36, alin.(2), lit.”d”, alin.(6), lit.”a”, pct.14, alin. al art.45, alin.(2), lit.”f” și al art.115, alin.(1), lit.”b”, alin.(3) și alin.(5)-(7) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Actul adițional nr.1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău nr.1078/1087 din 16.04.2018, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se împuternicește domnul Vasile Zaharia, având calitatea de reprezentant al Orașului Buhuși în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre în adunarea generală a asociaţiei.
Art.3. Se împuternicește Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, domnul Sorin Brașoveanu, ca, în numele și pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău în calitate de mandatar al Orașului Buhuși, să semneze Actul adițional nr.1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău nr.1078/1087 din 16.04.2018.
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor nominalizate la art.2 și 3, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, Prefectului Județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică, în condițiile legii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PRISTAVU MIHAI CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 16
Din 31.01.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 17
Voturi „pentru” – 17
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 0

print