21 februarie 2024

HCL 161 / 27.09.2018

HOTĂRÂRE
privind vânzarea directă, cu plata în rate, pe o perioadă de 5 ani și stabilirea cuantumului ratei și a dobânzii lunare, cu începere de la data de 01.10.2018 până la data de 30.09.2023, a imobilului cu destinația de locuinţă aflată în fondul locativ al orașului Buhuși din strada Mihai Viteazul, blocul 38, scara A, etaj Parter, apartamentul 1, pentru domnul Axinte Petru, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 45/2018 și art. 1 din H.C.L. nr. 122/26.07.2018

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având învedere:
– procesul verbal nr. 27705/07.09.2018 al Comisiei de verificare a solicitanților și de îndeplinire a condițiilor de cumpărare a imobilelor aflate în fondul locativ al orașului Buhuși;
– raportul nr.28787/18.09.2018 al compartimentului de specialitate;
– expunerea de motive nr.28788/18.09.2018 a Primarului oraşului Buhuşi;
– Decretul – Lege nr. 61 din 7 februarie 1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie;
– Legea nr. 85 din 22 iulie 1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată;
– Legea nr. 112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărârea nr. 20 din 17 ianuarie 1996 privind aplicarea Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, republicată;
– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile Noului Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicată și modificată;
– prevederile Legii nr. 195/2006 – legeacadru a descentralizării, cu modificările și completările ulterioare;
– H.C.L. nr. 45/28.02.2018 privind aprobarea Procedurii de vânzare a imobilelor cu destinația de locuinţe aflate în fondul locativ al orașului Buhuși, a terenurilor aferente acestora (curţi/grădini) închiriate în baza Legii nr. 114/1996, modificată şi completată, OUG nr. 40/1999, OUG nr. 310/2007, precum şi Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, ce urmează a fi vândute în baza Decretului – Lege nr. 61/1990 şi a Legii nr. 85/1992;
-H.C.L. nr. 122/26.07.2018 privind aprobarea vânzării directe, cu plata în rate, pe o perioadă de 5 ani, a două imobile cu destinația de locuinţe aflate în fondul locativ al orașului Buhuși din strada Mihai Viteazul, blocul 38, scara A, etaj Parter, apartamentul 1, pentru domnul Axinte Petru și strada Primăverii, blocul 10, scara C, etaj II, apartamentul 9, pentru doamna Dumitrașcu Elena, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 45/2018;
– Dispoziția nr. 427/16.04.2018 privind constituirea comisiei de verificare a solicitanților și de îndeplinire a condițiilor de cumpărare a imobilelor aflate în fondul locative al orașului Buhuși;
– Dispoziția nr. 748/10.07.2018 pentru modificarea componenței comisiei de verificare a solicitărilor și de îndeplinire a condițiilor de cumpărare a imobilelor aflate în fondul locativ al orașului Buhuși, constituită conform Dispoziției nr. 427/16.04.2018;
– Cererea nr. 26498/27.08.2018 a d-lui Axinte Petru prin care se aduce la cunoștință faptul că a achitat, în contul primăriei suma de 18611,11 lei ce reprezintă avansul de 30% din valoarea locuinței;
– Documentația cadastrală întocmită de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Buhuși (comunicare încheiere nr. 2470/20.03.2017);
– Contractul de închiriere (locaţiune)pentru suprafeţele cu destinaţie de locuinţă nr. 25303/19.07.2016 – titular Axinte Petru – adresa imobilului ce aparține fondului locativ al orașului Buhuși, str. Mihai Viteazul, bl. 38, sc. A, et. Parter, ap. 1;
– Raportul de evaluare pentru apartament – 2 camere și dependințe – imobil fond locativ Buhuși, str. Mihai Viteazul, bl. 38, sc. A, et. Parter, ap. 1 – valoare – 51483 lei (fără TVA);
– prevederile Legii nr.195/2006 – legea cadru a descentralizării, – cu modificările şi completările ulterioare;
– Raportul comisiei economice nr.29703/27.09.2018 și raportul comisiei juridice nr.29704/ 27.09.2018, favorabile;
– în baza art. 36 alin. 2, lit. c, d, alin.5. lit.b, alin.6, lit. a pct.17, art. 45, art. 48, alin. 2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală – republicată şi modificată

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Prețul de vânzare a imobilului cu destinația de locuinţă aflat în fondul locativ al orașului Buhuși din strada Mihai Viteazul, blocul 38, scara A, etaj Parter, apartamentul 1, pentru domnul Axinte Petru, este de 62037,02 lei compus din: 51483 lei – valoare raport evaluare, 9781,77 lei TVA(19%) și 772,25 lei comision(1,5%).
(2) Diferenţa dintre preţul total al locuinţei, din care s-a scăzut avansul de 30%, în sumă de 18611,11 lei, achitata de domnul Axinte Petru prin ordin de plată nr. 23017732/14.08.2018, este de 43425,91, si se va plăti pe o perioadă de 5 ani (60 luni), începând cu data de 01.10.2018 până la data de 30.09.2023.
(3) Rata lunară este în cuantum de 723,77 lei/lună și dobânda este de 28,95 lei/lună.
(4) Rata și dobânda lunară se vor achita până la ultima zi lucrătoare a fiecărei luni sub sancţiunea aplicării obligaţiei de plată accesorii în conformitate cu prevederile fiscale.
(5) Contractul de vânzare cumpărare se va considera reziliat de drept conform dispoziţiilor Codului Civil, în cazul în care cumpărătorul nu va achita ratele și dobânzile lunare timp de 3 luni consecutiv, sumele plătite cu titlu de rate și dobânzi până la momentul rezilierii, vor rămâne în tot dobândite de vânzător, iar cumpărătorul va pierde dreptul de a folosi imobilul sub orice titlu.
Art.2. (1) Cumpărătorul intră în stăpânirea de drept și de fapt a bunului cumpărat de la data semnării contractului de vânzare cumpărare atunci când se achită ultima rată și dobândă din preţ.
(2) Autoritatea locală, prin compartimentul de specialitate, va efectua demersurile privind instituirea unei ipoteci în favoarea sa până la achitarea integrală a preţului de vânzare, iar costurile vor fi achitate de cumpărător.
Art.3. Cumpărătorul are obligaţia de a suporta cheltuielile ocazionate de perfectarea contractului de vânzare cumpărare.
Art.4. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 45/28.02.2018 și H.C.L. nr. 122/26.07.2018 rămân valabile.
Art.5. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.6.Direcţia Buget Finanţe Contabilitate, Serviciul Impozite şi Taxe, precum și Compartimentul Juridic și Contencios Administrativ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.7. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VASILE CREȚULESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 161
Din 27.09.2018

print