30 September 2023

HCL 163 / 17.10.2108

HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului “Reabilitarea, modernizarea și extinderea Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Buhuși”

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în şedinţa extraordinară;
Având în vedere:
 Raportul nr. 31229/12.10.2018 al Compartimentului de specialitate;
 Expunerea de motive nr. 31372/15.10.2018 a Primarului oraşului Buhuşi;
 Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate
 H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, modificată și completată;
 Studiu de fezabilitate elaborat de proiectantul general S.C. THIRD NEST S.R.L, proiect nr.7 din octombrie 2018 ;
 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr.500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare;
 prevederile Legii nr.195/2006–Legea cadrul a descentralizării, modificată și completată;
 rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
 în baza dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. b, lit. c, lit. d, alin. 4, lit. d, alin.6 lit.a, pct.3, art.45, art.48, alin.2, art.115, alin.1, lit. b, art.126 din Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001- republicată şi modificată;
HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă proiectul “Reabilitarea, modernizarea și extinderea Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Buhuși”.
Art.2. Se aprobă Studiul de fezabilitate a proiectului “Reabilitarea, modernizarea și extinderea Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Buhuși”, întocmit de S.C. THIRD NEST S.R.L conform prevederilor legale și capitolul „Descrierea investiței” din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (SF), conform anexei nr.1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă Studiul de oportunitate al proiectului „Reabilitarea, modernizarea și extinderea Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Buhuși”, conform anexei nr.2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Reabilitarea, modernizarea și extinderea Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Buhuși”, conform anexei nr.3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Se aprobă devizul general al proiectului „Reabilitarea, modernizarea și extinderea Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Buhuși”, conform anexei nr.4 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile, la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.7. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către compartimentul de specialitate și va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VASILE CREȚULESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 163
Din 17.10.2018

print

Fișiere atașate