12 iunie 2024

HCL 164 / 31.10.2018

HOTĂRÂRE
privind completarea componenţei comisiei economice, sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al localităţii, precum și a comisiei tehnice pentru urbanism, lucrări publice şi amenajarea teritoriului, monumente istorice, arhitectură, analiză şi propuneri de denumiri ale Consiliului Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
– Cererea nr. 31149/ 11.10.2018 a drei Ana Cristina Constandiș – consilier local;
– raportul nr.31150/11.10.2018 al Secretarul oraşului Buhuşi;
– expunerea de motive nr.31151 a Primarului oraşului Buhuşi;
– H.C.L. nr.143/30.08.2018 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local pentru doamnei Pahoncea Gabriela Carmen şi declararea locului acesteia ca fiind vacant;
– H.C.L. nr.150/27.09.2018 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Scriitoru Ovidiu – membru al Partidului Social Democrat;
– prevederile art.15-17 şi art.19 din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobată şi modificată prin Legea nr.673/2002;
– H.C.L. nr.53/2016 privind numărul și titulatura comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău;
– H.C.L. nr.54/2016 privind stabilirea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
– HCL nr.63/28.07.2016 – ,,privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Buhuşi”;
– prevederile Legii nr.393/2004 – privind Statutul aleşilor locali – modificată şi completată;
– Legea nr.195/2006 – Legea – cadru a descentralizării;
– Raportul comisiei agricole nr. 33394/30.10.2018, raportul comisiei de urbanism nr. 33395/30.10.2018, raportul comisiei economice nr. 33531/31.10.2018, raportul comisiei juridice nr. 33532/31.10.2018, favorabile;
– în baza art.36 alin.9, art.45, art.48, alin.2, art.54 şi art.115 alin.1 lit. b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată şi modificată

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se completează comisia economică, socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al localităţii, după cum urmează:
– PRISTAVU MIHAI
– COJOCARU CRISTIAN
– CONSTANDIȘ ANA-CRISTINA
– SPATARU ION
– DIACONU FLORIN
Art.2. Se completează comisia tehnică pentru urbanism, lucrări publice şi amenajarea teritoriului, monumente istorice, arhitectură, analiză şi propuneri de denumiri, după cum urmează:
– PRISTAVU MIHAI
– REZMIREȘ GHEORGHE DANIEL
– GĂUCAN VASILE
– BUZDUGAN DUMITRU-FLORIN
– SCRIITORU OVIDIU
Art.3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.54/2016 rămân valabile.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi afişată şi va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate, Direcției Buget Finanțe Contabilitate, drei Ana Cristina Constandiș şi domnului Scriitoru Ovidiu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VASILE CREȚULESCU CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 164
Din 31.10.2018

print