18 mai 2024

HCL 165 / 31.10.2018

HOTĂRÂRE
privind completarea comisiei de validare a Consiliului Local Buhuși

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
– H.C.L. nr.143/30.08.2018 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local pentru doamnei Pahoncea Gabriela Carmen şi declararea locului acesteia ca fiind vacant;
– Raportul nr. 31110/11.10.2018 al secretarului orașului Buhuși;
– Expunerea de motive a nr. 31111/11.10.2018 a Primarului orașului Buhuși;
– prevederile Legii nr. 393/2004 – privind Statutul aleşilor locali – modificată şi completată;
– prevederile art.31 alin.(2) din Legea nr.215/2001 a Administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– dispozițiile art.4 și art.5 din Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin O.G. nr.35/2002, cu modificările și completările ulterioare;
– HCL nr.63/28.07.2016 – ,,privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Buhuşi”;
– prevederile HCL nr.48/25.06.2018- privind algerea comisiei de validare;
– Legea nr.195/2006 – Legea – cadru a descentralizării;
– Raportul comisiei agricole nr. 33394/30.10.2018, raportul comisiei de urbanism nr. 33395/30.10.2018, raportul comisiei economice nr. 33531/31.10.2018, raportul comisiei juridice nr. 33532/31.10.2018, favorabile;
– În temeiul art. 36 alin. 9, art. 45 alin. 1, art. 48, alin. 2 şi art. 115 alin.1 lit. b art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 a Administrației publice locale – republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă completarea comisiei de validare a Consiliului Local Buhuși, după cum urmează:
– ANDREI IOAN
– CONSTANDIȘ ANA-CRISTINA
– MAFTEI CONSTANTIN
– APOSTICĂ ELENA
– SPATARU ION
Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică și va fi comunicată membrilor comisiei prevăzuți la art.1, Primarului oraşului Buhuşi, precum și Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VASILE CREȚULESCU CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 165
Din 31.10.2018

print